کسب‌رتبه‌اول‌آذربایجان‌غربي‌در‌مقابله‌با‌مواد‌مخدر

Jahan e-Sanat - - News -

نخستینجلسهکمیتهحملونقلوسوختستاداربعینگیالنباحضورنمایندگانی از شرکت پخش فرآوردههای نفتی، سپاه، عتبات عالیات، پلیس راه، کانون حملونقل مســافر، حج و زیارت و گمرک آســتارا به مدیریت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیالن برگزار شد.

نازک کار، مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای گیالن در این جلســه طی ســخنانی با اشاره به اهمیت مراسم با شکوه اربعین سرور و ساالر شهیدان، بسیج امکانات، تجهیزات و تدوین برنامهریزیهای الزم در جهت ارتقای خدمترسانی به زائران را از عمدهترین اهداف برگزاری کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین استان برشمرد.

رییس کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین استان سپس گفت: با برگزاری مستمر جلسات این کمیته برآنیم تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد سالهای گذشته در زمینه نقل و انتقال زوار اربعین زمینه حضور شایسته زائران گیالنی مرقد امام حسین (ع) در مراسم گرامیداشت اربعین حسینی سالجاری را فراهم کنیم.

آذربایجان غربي در ارزشیابي عملکرد کمیتههاي مقابله با مواد مخدر سراسر کشور بر مبناي مجموعه شاخصهاي کمي و کیفي در سه ماهه اول سالجاري حائز رتبه اول کشوريشد.

چهارمینجلسهکمیتهتخصصيمقابلهباعرضهموادمخدربهریاسترییسکمیته مقابلهباعرضهموادمخدردردبیرخانهشورايهماهنگيمبارزهباموادمخدربرگزارشددراین جلسهسرهنگابراهیميجانشینفرماندهيانتظامياستانورییسکمیتهتخصصيمقابله با عرضه از اجراي طرح ارتقای امنیت اجتماعي با هدف افزایش کشفیات و انواع موادمخدر، شناسایي و ساماندهي معتادان متجاهر در سه ماهه اول سالجاري و اعزام آنان به مراکز درماني و کاهش جرائم خرد در سطح استان تشکر و قدرداني کرد و خواستار استمرار آن در طول سالجاري شد. وي پاکسازي مناطق آلوده و مقابله جدي با خردهفروشان و توزیعکنندگان موادمخدر و روانگردانها خصوصا در شهرستانهاي بزرگ را جزو اولویتهای مهم کمیته عنوان کرد و گفت: تهیه و تنظیم برنامههاي عملیاتي و اولویتدار به منظور تمرکز و تقویت استفاده از تمامي امکانات در جهت مقابله و انجام ماموریت محوله خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.