فراخوان‌پروژ‌ههای‌پژوهشی‌سال‌6931

Jahan e-Sanat - - News -

جلسه شورای راهداری و حملونقل جادهای باحضور مدیرکل، معاونان و روسای ادارات تابع در محل اداره کل استان برگزار شد. در این جلسه دلخواه مدیرکل راهداری و حملونقل استان ایالم اظهار داشت: زیربنای اصلي اقتصاد و توسعه بعد از نیروي انســاني که محور و اســاس توسعه محسوب مي شود حملونقل، راه و نگهداری از راههاست. وی گفت: اگر تالش کنیم جادههاي مناسبي داشته باشیم و نواقص راهها را برطرف کنیم، نه تنها در حوزه ماموریت خود نقشآفرین بودهایم بلکه در سایر حوزهها نیز موثر خواهیم بود. مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایالم گفت: یکي از کارهایي که امروز انجام ميشود اما باید با دقت و سرعت بیشتر صورت گیرد شناسایي نقاط آسیبپذیر جادههاست. وی اضافه کرد: شناســایي و اصالح نقاط دارای تصادف جادهها یکي از ضرورتهای حوزه راهداري اســت. این مقام مسوول خاطر نشان کرد: اگر همه آبراهها، پلها و ابنیه مختلف هماکنون مورد بازبیني و بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم الیروبي در آنها صورت گیرد از خسارتهاي فراواني پیشگیري خواهد شد.

مدیریتپژوهش،فناوریومهندسیساختشرکتملیحفاریایرانطیفراخوانیعناوینپروژههایپژوهشیسال69۳1 اینشرکت رااعالمکرد.معاونمدیریتپژوهش،فناوریومهندسیساختشرکتدراینبارهتوضیحداد:اینشرکتدرراستایاستفادهازظرفیتهای مجموعههای علمی کشور در نظر دارد پروژههای پژوهشی برنامهریزی شده برای سالجاری را از طریق عقد قرارداد به اجرا در آورد.

مهدیمهرانبااشارهبهارتباطنزدیکشرکتملیحفاریبامراکزآموزشعالیوپژوهشیگفت:دانشگاههاوپارکهایعلموفناوری در صورت تمایل میتوانند پیشنهادات خود را در قالب فرمهای موجود از طریق سایت شرکت ارائه کنند.

وی افزود: همزمان با ارائه پیشنهادات، مکاتبه معاونت پژوهشی دانشگاه یا رییس پارک علم و فناوری با اداره پژوهش و فناوری شرکت نیز ضرورت دارد.مهران اظهار کرد: یکی از پروژههای پژوهشی مدنظر تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت ترکیب کاربردی نانوذرات شناختهشده در سیال حفاری پایه آبی با هدف جلوگیری از تورم سازندهای رسی و شیلی، کنترل هرزروی و تهیه سیال سبک پایه آبی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.