10

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه وزارت راه- مشاور وزیر راهوشهرسازی گفت: با توجه به تقاضای ایجادشدهبرایواحدهایمسکونیارزانقیمتومصرفی،معامالتاینبخش امسال رونق میگیرد. حسین عبدهتبریزی درباره زمان ایجاد رونق در بازار مسکن گفت: در سالجاری آنچه میتواند رونق معامالت را رقم بزند، نوعی از تقاضاســت که به دنبال واحدهای مسکونی متراژ کوچک و ارزانقیمت شکل میگیرد.مشاور وزیر راهوشهرسازی ادامه داد: تقاضای رونقساز شامل گروههای خانهاولی و متقاضیان خرید واحدهای نوسازشده در بافت فرسوده، میشود. این نوع تقاضا وارد بازار شده اما بازار خانههای لوکس و گرانقیمت همچنان در رکود است.وی تصریح کرد: با توجه به تقاضاهای ایجادشده برای واحدهای ارزانقیمت و کوچک، بازار معامالت این واحدهای مصرفی امسال رونق میگیرد. وضعیت در بازار واحدهای گرانقیمت و لوکس مسکونی و همچنین واحدهای تجاری، به گونهای است که فعال ایجاد رونق در این بازارها انتظار نمیرود.این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن از ناحیه تقاضای خانهاولیها، ساکنان بافتهایفرسوده و سایر خانوارهای بدمسکن قابلیت رسیدن به رونق دارد، اظهار داشت: الزم است نگاه کلی به بازار مسکن به جزیینگری با معیار دو دسته آپارتمانهای «لوکس» و «کوچکمتراژ مصرفی» تغییر کند تا امکان تحلیل دقیق از شرایط بازار و همچنین نوع رونق قابل تحقق در بازار مسکن فراهم شود. بنابراین در مقطع زمانی فعلی امکان رونق در کل بازار مسکن وجود ندارد.عبدهتبریزی خاطرنشان کرد: به دو دلیل «کاهش آهنگ رشد جمعیت» و «کاهش مهاجرت در تهران»، انتظار رونق از جنس ایجاد تقاضای هجومی در بازار مسکن منتفی است و جنس رونق قابل تحقق در بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی از نوع خرید واحدهای مصرفی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.