افتتاح‌فاز‌نخست‌تصفی‌هخانه‌فاضالب‌اسالمشهر

Jahan e-Sanat - - News -

فازنخستتصفیهخانهفاضالباسالمشهرباحضورحمیدچیتچیانوزیرنیرو،معصومه ابتکارمعاونرییسجمهورورییسسازمانحفاظتمحیطزیستوسیدحسینهاشمی استاندار تهران افتتاح شد. حمید چیتچیان در مراسم افتتاح این تصفیهخانه با اشاره به اهمیت و ضرورت احداث تصفیهخانهها گفت: در دولت یازدهم۲۴ تصفیهخانه فاضالب در کشور احداث شد و به بهرهبرداری رسید .

ویضمناشارهبهاینکه1/1 میلیونمترمکعبفاضالبدرهرشبانهروزدرکشورتصفیه میشود، افزود: در ابتدای دولت یازدهم ۳/8 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش فاضالب قرار داشتند که این میزان در پایان دولت یازدهم به 6/۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. وزیر نیرو ضمن تقدیر از شرکت مهندسی آبفای جنوب غرب استان تهران تصریح کرد: دسترسی به آب آشامیدنی سالم از مهمترین اهداف ایجاد تصفیهخانهها است.

چیتچیان با بیان ظرفیت تصفیهخانههای کشور خاطرنشان کرد: در مجموع۰1 مدول فاضالب در9 شهر استان تهران احداث شده و از اینرو ظرفیت تصفیهخانهها از۰۰۵ مترمکعب در شبانهروز در ابتدای دولت یازدهم به۴۵9 هزار مترمکعب در شبانهروز در پایان دولت یازدهم در استان تهران رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.