تکمیل‌طر‌حهای‌مسکن‌مهر‌تا‌پایان‌سا‌لجاری

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام وزیر راهوشهرســازی در مســکن مهر گفت: مطابق دستور رییسجمهور،طرحهایمسکنمهردرسراسرکشورتاپایانسالجاریتکمیل و بر اساس اولویت به متقاضیان واگذار خواهند شد. احمد اصغریمهرآبادی گفت: بخش عمده مشکالت ما در مسکن مهر، مربوط به طرحهایی است که توسط تعاونیها و به خصوص در حوزه مشاغل آزاد اجرا شده است.وی بیان کرد: در طرحهایی که بر اساس تفاهمنامه سهجانبه احداث میشود، با مشکالتکمتریمواجههستیم.ایندرحالیاستکهمشکالتتعاونیهارا در استانها دستهبندی کردهایم و درباره حدود ۰۵ هزار واحد مشکلدار، در روزهایآیندهتصمیماتنهاییاتخاذخواهدشد.قائممقاموزیرراهوشهرسازی در طرح مسکن مهر اظهار داشت: وجود مشکل در احداث دو میلیون و۰۰۳ هزارواحدمسکنمهردورازانتظارنیستاماعزمدولت،حلمشکالتوتسریع اجرایطرحهاست.مهرآبادیبااشارهبهاینکهرسیدگیبهتخلفاتمسکنمهر از طریق دستگاه قضایی پیگیری میشود، تصریح کرد: تحویل زمین برای ساخت، پیگیری تسهیالت بانکی و افزایش وام از۰۰۲ به۰۰۴ میلیون ریال از سوی وزارت راهوشهرسازی طی دو سال گذشته انجام شده است.

وی با بیان اینکه وزارت راهوشهرسازی، آمادگی کمک مالی برای تکمیل مسکن مهر را دارد، خاطرنشان کرد: تا پایان مهرماه، طرحهای مسکن مهر استان اردبیل خاتمه مییابد و دو روز دیگر جشن اختتامیه طرحهای مسکن مهر در استان یزد برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.