تسهیل ورود بخشخصوصی به بازار سرمایه

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

یکی از نقاط ضعف بازار سرمایه کشور عدم آشــنایی کامل بخشخصوصی با بازار سرمایه اســت که راهاندازی کلینیک پذیرش بورس و به طور کلی چنین مجموعههایی در بورسهای کشور میتواند راه را برای حضور بخشخصوصی در بازار سرمایه کشور تسهیل و هموار کند. علی اســالمیبیدگلی، رییس هیاتمدیره شــرکت مشاوره سرمایهگذاری آرمان آتی در گفتوگو با سنا، در خصوص راهاندازی کلینیک پذیرش در بورس تهران گفت: ایران بازار سرمایهای با قدمت قابل توجه و ساختاریافتهای دارد و در آستانه 50 ســالگی است اما در گذر این زمان شاید به قدر کفایت نتوانسته خود را به مجموعههای خصوصی معرفی کند. وی با تاکید بر اینکه بســیاری از شــاخصهای مقایســهای بورس ایران با سایر بورسها موفقیتهای قابل توجهی داشته است، گفت: البته یکی از نقاط ضعف این مجموعه این است که برای تسهیل و استفاده بخشخصوصی از ظرفیت بازار و تامین مالی موفق نبوده است. این کارشــناس بازار ســرمایه معتقد است اگر قرار بر عارضهیابی بازار ســرمایه باشــد، باید به این موضوع رســیدگی کرد که دلیل اصلی این عدم موفقیت به آشنا نبودن بخشخصوصی با مزایای بازار سرمایه و فرآیندهای آن گره خورده اســت. وی بســترهای بخشخصوصی را برای ورود و اســتفاده از بازار سرمایه آماده ندانست و تصریح کرد: بــه همین دلیل معدود واحدهای بخشخصوصی که عالقهمند به حضور در بازار سرمایه هستند، آمادگی و شرایط حضور در این بازار را ندارند. رییس هیاتمدیره شرکت مشاوره ســرمایهگذاری آرمان آتی با اشاره به کلینیک پذیــرش بورس تهران افزود: این کلینیک برای بخشخصوصی بستری را مهیا میکند تا ناشران عالقهمند به حضور در بازار ســرمایه در مسیر درستی قرار گیرند. اسالمیبیدگی معتقد است این کلینیک به فرهنگســازی و ایجاد آمادگی بخشخصوصی برای ورود به بازار سرمایه کمک و شــرایط را برای آشــنایی بخشخصوصی با مزیتها و فرآیندهای بازار سرمایه آماده میکند. رییس هیاتمدیره شرکت مشاوره سرمایهگذاری آرمان آتی این کلینیک را برای پیشآمادگی بازار سرمایه مفید دانست و ادامه داد: بارها پیش آمده که واحدهای بخشخصوصی عالقهمند به حضور در بازار سرمایه بودند و برای حضور در این بازار به مشاوران پذیرش مراجعه کردهاند اما به دلیل اینکه نتوانستند فرآیند پذیرش را به طور کامل طی کنند، پذیرش آنها به سرانجام نرسیده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: این کلینیک میتواند بخشخصوصی را پیش از ورود به بازار سرمایه برای طی این فرآیند آماده کند. به گفته وی بــا توجه به اینکه تمرکز حاکمیت و دولت بــر بحث حمایت از تولید داخل و رونق اقتصاد مقاومتیوحمایتازصنایعکوچکاست،حمایت بازار سرمایه از SMEها میتواند به توسعه بازار سرمایه و ایجاد بسترهایی برای ایفای نقش بازار در تامین مالی از محل بدهی و سرمایه کمک کند. „ایجاد„ثبات„اقتصادی„ ثبــات اقتصــادی منجر به افزایش ســود شرکتها شده و به همین دلیل شاهد تعدیل مثبت در صنایعی چون پاالیشیها، سنگآهن و فلزات بودیم. مدیر معامالت کارگزاری بانک کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط اقتصادی کشــور نسبت به چند سال گذشته کــه در بازارهایی چون طال و ارز به طور پیاپی تکانههایی وجود داشت، فرق کرده است. وی در ادامه افزود: در ابتدای دهه 90 بر اساس نوسانات نرخ ارز شاهد رشدهای شارپی در بازار سرمایه بودیم اما واقعیت اقتصاد کشور، بورس را در گذر زمان وارد رکود کرد. ایمان مقدسیان با اشاره به تعدیلهای مثبت در برخی از صنایع گفت: تفاوت رشدی که روز گذشته در برخی صنایع شــاهد هستیم، با رشدهای حبابی در افزایش سودآوری ناشــی از فعالیت و عملکرد واقعی شرکتها نهفته است. این فعال بازار سرمایه با اشــاره به روند صعودی شاخص کل طی چند هفته اخیر گفت: خوشبختانه شاخص بورس به سمت جلو در حال پیشروی است و هماکنون در میانه قله 81 هزار واحدی ایســتاده است. وی در ادامه به بحث بازگشــایی مثبت برخی از ســهام بزرگ بازار ســرمایه همچون گروه ســنگآهن و فلزات طی چند روز اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: این گروهها برای نخستین بار بعد از چند سال توانستهاند گزارشهایی به بازار ارائه دهند که با پیشبینی افزایش ســود همراه باشد. این کارشناس بازار سرمایه دلیل اصلی بروز این اتفاق مثبت را افزایش قیمتهای جهانی و ایجاد ثبات در فعالیت شرکتها عنوان کرد. وی با بیان اینکه شــرکتها چند ســال در مسائل ســودآوری دچار مشکل بودند اما ثبات شــرایط اقتصادی به آنها فرصت حرکت نتیجهبخش داد، اظهار داشــت: اگر رشد نرخ ارز و وضعیت رشد اقتصادی در مداری حرکت کند که همراه با منطق باشــد، منجر به ثبات فعالیت بنگاههای اقتصادی میشود. مقدسیان در بخش پایانی گفتوگو با «سنا» ضمن توصیه به اینکه سهامداران با اطالع دقیق از وضعیت صورتهــای مالی اقدام به تشــکیل پرتفوی کنند، گفت: ســهامداران حرفهای بعد از چند سال کار از صورتهای مالی شرکتها اتفاقات مثبت را شناسایی میکنند، به خصوص وقتی روی یک صنعت و گروه تخصص داشته و ریز صورتهای مالی را داشته باشد، سیگنالهای مثبت و منفی را از تغییر در نرخهای جهانی و داخلی میگیرند. وی تصریح کرد: بعضا تغییر در سود و زیان شرکتها ناشی از تغییر قیمتهای جهانی است که در صورتهای مالی شرکتها به صورت دورهای و میاندورهای منتشر میشود و میتواند به سهامداران نمای بهتری از فعالیت شــرکت ارائه دهد اما یک روش مناسب دیگر برای اطالع از جزییات شرایط شرکتها حضور در مجامع عمومی عادی ساالنه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.