رونق معامالت در بورس انرژی

Jahan e-Sanat - - News -

در جریان معامالت روز دوشنبه، در بازار فیزیکی بورس انرژی کاالهای برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، پنتان و حالل 402 پاالیش نفت کرمانشاه، متانول پتروشیمی زاگرس و نیتروزن مایع پتروشــیمی فجر در رینگ داخلی و گازمایع پاالیش گاز فجر جم در رینگ بینالملل عرضه شدند. به گزارش سنا، کل معامالت صورتگرفته معادل 7،419 تن و بــه ارزش بیش از 91 میلیــارد و 387 میلیون ریال بود از نــکات قابل توجه معامالت این روز میتوان به تقاضای بیش از 40 میلیون لیتر برای حالل 402 پاالیش نفت کرمانشاه و نیز رقابت خریداران برای خرید پنتان پاالیش نفت کرمانشاه و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز اشاره کرد. افزون بر این در جلسه معامالتی روز گذشته کاالهای حالل 402 پاالیش نفت بندرعباس، برش سنگین پتروشیمی جم، متانول پتروشیمی شیراز، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی، میعانات گازی پاالیش گاز خانگیران و نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی و آیزوریسایکل، حالل 402 و حالل 404 پاالیش نفت شیراز و حالل204 پاالیش نفت تبریز در رینگ بینالملل عرضه شد. در جریان معامالت این روز، در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی، در نماد سماه ‪130 ،961‬ هزار قرارداد با ارزشی بالغ بر 530 میلیارد و 187 میلیون ریال و در نماد ستاره ‪7600 ،961‬ قرارداد با ارزشی بالغ بر 19 میلیارد و 321 میلیون ریال معامله شد. در این روز همچنین بازار برق بورس انرژی شاهد معامله هشت میلیون و 584 هزار قرارداد معادل 82 میلیون و 235 هزار کیلووات ساعت به ارزش 28 میلیارد و 678 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در این روز، نمادهای بارپایه، میانباری و کمباری با متوسط قیمت ‪376 ،376‬ و 331 ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. خاطر نشان میشود در آغاز جلسه معامالتی این روز، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه هشتم شهریور 96 گشایش یافتند. همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان بــاری روزانه و کمباری روزانه 13 مرداد 96 در پایان جلســه معامالتی این روز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. در مجموع ارزش معامالت این روز بازار مشتقه بورس انرژی، به 578 میلیارد و 186 میلیون ریال بالغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.