اعالم آمار مالی 12 ماهه «فوالژ»

Jahan e-Sanat - - News -

شــرکت فوالد آلیاژی ایران صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30 اســفندماه 95 را با سرمایه چهار هزار و 160 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر شد. شرکت فوالد آلیاژی ایران معادل هفــت هزار و 258 میلیــارد و 898 میلیون ریال درآمد عملیاتی در مدت 12 ماه کســب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمامشــده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 958 میلیارد و 477 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه و ســود عملیاتی دوره به مبلغ 747 میلیارد و 575 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 658 میلیارد و 371 میلیون ریال به دســت آمد و بر این اساس مبلغ 158 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه و در نهایت مبلغ 603 میلیارد و 389 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای «فوالژ» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.