اختصاص سود 166 ریالی برای «خاهن»

Jahan e-Sanat - - News -

آهنگری تراکتورسازی ایران صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30 اســفندماه 95 را با ســرمایه 730 میلیارد و 649 ریال به صورت حسابرسینشده منتشر شد. شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران معادل یک هزار و 197 میلیارد و 256 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 241 میلیارد و 372 میلیون ریال رســید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 183 میلیارد و 779 میلیون ریال محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیرعملیاتی افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 121 میلیارد و 220 میلیون ریال به دســت آمد و بر این اساس مبلغ 166 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. از سود خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال کسر و در نهایت مبلغ 38 میلیارد و 242 میلیون ریال زیان انباشــته پایان دوره در حسابهای «خاهن» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.