شفافسازی یکساله «پشاهین»

Jahan e-Sanat - - News -

تولیدی پالستیک شاهین صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه 60 میلیارد و 293 ریال به صورت حسابرسیشده منتشر شد. شــرکت تولیدی پالستیک شاهین معــادل 16 میلیارد و 306 میلیون ریال درآمد عملیاتی در مدت 12 ماه کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 16 میلیارد و 306 میلیون ریال رســید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 11 میلیارد و 226 میلیون ریال محاســبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیر عملیاتی افزوده شد و ســود خالص دوره به مبلغ 15 میلیارد و 648 میلیون ریال به دســت آمد و بر این اساس مبلغ 260 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. از سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر و در نهایت مبلغ 32 میلیارد و 934 میلیون ریال زیان انباشــته پایان دوره در حسابهای «پشاهین» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.