818 ریال سود برای «وتوشه»

Jahan e-Sanat - - News -

سرمایهگذاری پارس توشه صورتهای مالی یکساله منتهی به 30 اسفندماه 95 را با ســرمایه معادل یک هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری پارس توشه در دوره یاد شده مبلغ 873 میلیارد و 947 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ 828 میلیارد و 233 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره معادل718 میلیارد و 608 میلیون ریال محاسبه و بر این اساس مبلغ 818 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشــته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 067میلیارد و 646 میلیون ریال سود انباشته پایان سال در حسابهای «وتوشه» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.