آیفکس در مرز 934 واحد

Jahan e-Sanat - - News - بورس چهارم

دهمیــن روز از مردادماه برای بــازار فرابورس با تداوم رشد شــاخص کل و در نتیجه صعود آیفکس تا نزدیکی ارتفاع 934 واحدی به پایان رسید. روز گذشته در مجموع بازارهــای فرابورس معاملهگــران همچنین بیش از 370 میلیون ورقه بهادار را در 28 هزار دفعه معامالتی به ارزش افزون بر یکهزار و 511 میلیارد ریال دســت به دســت کردند. بازار فرابورس روز گذشته شاهد چندین بازگشایی و توقف نماد نیز بود. بر این اساس دو نماد معامالتی مربوط به شرکتهای ذوبآهن اصفهان و ریلپرداز سیر بازگشایی و در مقابل نماد شــرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار متوقف شــدند. به ترتیب نمادهای «مارون»، «زاگرس»، «ذوب» و «بساما» تا سطح حداکثر سه واحد تاثیر مثبت بر آیفکس داشتند و در مقابل نمادهای «میدکو»، «ارفع» و «سمگا» تا 1/5 واحد تاثیر منفی از خود به جا گذاشته و مانع رشد بیشتر شاخص کل فرابورس شدند. روز گذشته همچنین نمادهای «شلیا»، «سمگا»، «بمپنا» و «چکاپا» پربازدیدترین نمادهای معامالتی فرابورس شناخته شدند که نماد اول و ســوم با رشد قیمت پایانی و نمادهای دوم و چهــارم با افت قیمت به معامالت خود در روز گذشــته پایان دادند. روز سهشــنبه همچنین در مجموع بازارهای اول و دوم سهامداران تعداد 174 میلیون سهم را به ارزش 295 میلیارد ریال دادوستد کردند. نماد معامالتی شرکت سهامی ذوبآهن با خرید و فروش 115 میلیون سهم به ارزش 91 میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معامالت را در این دو بــازار به خود اختصاص داد. معاملهگران در تابلوهای معامالتی بازار پایه نیز اقدام به نقل و انتقال نزدیک به 591میلیون سهم به ارزش 416 میلیارد ریال کردند. در عین حال تابلو اوراق تسهیالت مسکن نیز میزبان 89 هزار ورقه تسه به ارزش 69 میلیارد ریال بود. تسه شهریور 95 در حالی بیشــترین قیمت این اوراق را در رقم 784 هزار ریال شــاهد بود که تسه بهمنماه 93 کمترین قیمت آن را به میزان 726 هزار ریال تجربه کرد. در نهایت در بازار اوراق با درآمد ثابت ســرمایهگذاران تعداد 770 هزار ورقه را به ارزش 717 میلیارد ریال دست به دست کردند. اوراق اجاره دولت مرحله اول بیشترین حجم و ارزش معامالت را در این بازار تجربه کرد. همچنین نماد معامالتي اوراق اجاره واســط مالي دوم خرداد در نماد «جوپار199»، به منظور پرداخت اجاره بهاي سه ماهه اوراق در تاریخ 12 مرداد 96 در پایان معامالت روز گذشته متوقف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.