حذف شبکههای داللی مرغ با کمک بورس کاال

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: ورود جوجه یکروزه به بورس کاال شبکههای داللی مرغ را حذف میکنند و نرخ مرغ در بورس کاال میتواند با توجه به هزینه تولید و سود منطقی برای مرغدار به نوعی تعیین شــود که مرغدار نیز از شــرایط بازار مصرفی مرغ رضایت جامع داشــته باشــد. علی اکبری درباره وضعیت ارائه محصوالت کشــاورزی در بــورس کاال به خانه ملت گفت: بورس نباید وارد بازیهای بورسی شود و اگر بورس با اولویت شــفاف در بازار اقتصادی ورود کند، میتواند با عنوان یک ضرورت بازار اقتصادی را ساماندهی کند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بورس کاال ریتم و روند مناســبی دارد و نشــان میدهد در یک پروســه منطقی قرار گرفته است، بنابراین با ورود جوجه یــکروزه در بورس کاال میتوان هزینه تولید مرغ در بازار را به ثبات منطقی رساند. اکبری افزود: ورود جوجه یکروزه به بورس کاال شبکههای داللی مرغ را حذف میکند و نرخ مرغ در بورس کاال میتواند با توجه به هزینه تولید و سود منطقی برای مرغدار به نوعی تعیین شــود که مرغدار نیز از شــرایط بازار مصرفی مرغ رضایت جامع داشــته باشد. وی ادامه داد: عدم برابری نرخ جوجه یکروزه در مناطق مختلف پادزهر به آرامش رســیدن نرخ مرغ در بازار تلقی میشــود، به طور مثال شاهد این موضوع هستیم که نرخ جوجــه یکروزه از کیلویی 1400 تا 0081تومان و حتی در برخی از مناطق نرخ جوجه یکروزه به کیلویی 2500 تومان نیز رسیده اســت. وی افزود: حذف فاکتور بازی با ارائه شفاف جوجه یکروزه در بورس کاال امکانپذیر است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تاثیرگــذاری بورس کاال در مجموع اقتصادی کشور نیازمند فعالیت شفاف است، یادآور شد: نباید اجازه داد دالالن و واسطهها جریان اقتصادی بورس را به سمت منفعتجویی خودشان سوق دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.