12

Jahan e-Sanat - - News - تجارت خارجي

فارس- با اينكه قرار بود بنياد مستضعفان تيرماه نقشه ساختمان جديد پالسكو را ارائه كند اما هنوز اين كار انجام نشده است. در همين خصوص رييس اتحاديه پيراهندوزان و پيراهنفروشان با بيان اينكه تاكنون هيچ پاســخ قانعكنندهاي از سوي بنياد مستضعفان در مورد تاخير در ساخت ساختمان پالسكو به كسبه داده نشده است، گفت: قرار است موضوع ساخت ســاختمان پالسكو به زودي در جلسهاي تعيين تكليف شــود و اميدواريم بتوانيم پاســخ قانعكنندهاي از اين جلسه دريافت كنيم.

مجتبــي دروديان در مورد پرداخــت وام 300 ميليون توماني به كســبه آسيبديده پالسكو نيز گفت: امكان اخذ اين وام براي كسبه آسيبديده پالسكو كه در مجتمع تجاري نور ساكن شدهاند و داراي اجارهنامه هســتند، فراهم است اما با توجه به سود 18 درصدي هيچ كدام از اين كسبه جز يك نفر درخواستي براي اخذ اين وام نداشته است. وي با بيان اينكه دريافت وام با چنين سودي اصال مناسب كار توليد نيست، گفت: به خصوص اينكه كسبه پالسكو بخشي از اموال خود را در جريان حادثه آتشسوزي و تخريب از دست دادهاند و امكان پرداخت چنين سودهايي به بانك را ندارند.

دروديان با اشاره به 286 واحد تجاري تخريب نشده در ساختمان پالسكو گفت: صاحبان اين واحدهاي تجاري در حال تالش براي اخذ مجوز ورود به اين واحدها از دادستاني و بر اين عقيده هستند كه تا زمان آغاز به كار ساخت پالسكو در اين واحدها فعاليت كنند.

رييس اتحاديه پيراهندوزان و پيراهنفروشان گفت: اين واحدها فعال پلمب هستند و اجناس هم در آن موجود است كه متاسفانه مورد دستبرد سارقان هم قرار گرفته است.

«جهانصنعت»-پرشقيمتدالرنگرانيهايي را در بازار به وجود آورده است. درست از همان زماني كه دولت روحاني به دليل شرايط انتخابات جلوي دالر0024 توماني را گرفت بسياري از كارشناسان هشدار مقطعي بودن اين وضعيت را دادند. فعاالن بازار در همان زمان بارها اعالم كردند كه دولت تا ابد نميتواندجلويافزايشقيمتارزبهخصوصدالررا بگيرد و براي جبران كم و كسري بودجهاش باز هم دست به دامن ارز خواهد شد، اين در حالي است كه دركشورمانرخارزبهطورمستقيموغيرمستقيمبر قيمتهمهكاالهاتاثيرگذاراستوپسلرزههايآن اول از همه دامان مردم را خواهد گرفت.

درحاليكهروحانيهنوزكابينهجديدرامعرفي نكرده، مردم نگرانيهاي زيادي از افزايش قيمت ارز دارند. در اين زمينه حتي كارشناسان اقتصادي هم هشــدارهايي را دادهاند و حتي ميگويند افزايش نرخ دالر بستر افزايش نرخ تورم را به راحتي فراهم ميكند.باتوجهبهاينكهنرخارزجزومهمترينعوامل تعيينكننده قيمت مواد اوليه، كاالهاي واسطهاي، تجهيزاتسرمايهايوكاالهاينهايياستوباتوجه به وابستگي باالي توليد و مصرف به واردات، به نظر ميرسد كاهش قدرت خريد مردم و افزايش نرخ تورم از تبعات انكارنشدني تالطم ارزي باشد. اين در حالياستكهشرايطمعيشتيروزبهروزبرايمردم سختتروپيچيدهترميشود.

اثرات منفي در بازار اگرچه نوسان نرخ ارز در كشور براي مسووالن يكي از دمدســتترين و راحت ترين گزينههاي جبران كمبود منابع است اما كارشناسان از تبعات جبرانناشدني نوسان ارزي خبر ميدهند.

در همين خصوص نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: افزايش2 تا3 درصدي قيمت دالر در شرايط فعلي اگرچه چندان زياد نيست اما اثرات بسيار منفي در بازار خواهد داشت.

مجيدرضا حريري درخصوص افزايش قيمت دالر تا 3825 تومان اظهار كرد: اين افزايش ناشي از همزمان شدن دو رويداد با يكديگر است. با توجه به سفر زوار به خانه خدا و سفرهاي تابستاني، تقاضا براي خريد دالر افزايش پيدا كرده است از اينرو ما اثر اين دو رويداد را با افزايش قيمت دالر در بازار مشاهدهكرديم.

ويدرموردتبعاتاينموضوعبيانكرد:افزايش نرختورمياافزايشقيمتدالرازموضوعاتيبهشمار ميرودكهبهشدتبركوچكشدنسفرهخانوارآن همدرمياناقشارضعيفويامتوسطكهدرآمدهاي ثابت دولتي دارند، اثر ميگذارد و روزبهروز قدرت خريد آنها را كاهش داده و سفره آنها را كوچكتر خواهد كرد.

عضو اتاق بازرگاني خاطرنشــان كرد: افزايش قيمت دالر همچنين ميتواند ارزش پول ملي را كاهــش داده و به افزايش نرخ تورم دامن بزند كه كمكم بايد منتظر چنين نوساناتي در بازار باشيم

نايبرييساتاقبازرگانيايرانوچينخاطرنشان كرد: برخي كارشناسان معتقدند كه بهتر است در حال حاضر تورم افزايش پيدا كند ولي در عوض اندكيرونقبهتوليدبازگرددامابهعقيدهبنده،چنين تفكرياشتباهاستوبهنمايشگذاشتنكاريكاتوري از يك قاعده اقتصادي در ايران است.

وي افزود: اين صحبتها در كشورهايي جواب ميدهد كه تورم دو تا ســه درصــدي دارند و با تغييراتي در حدود 0/2 درصد در ميزان تورم، براي رونق در توليد راه باز ميكنند اما چنين اقداماتي در كشور ما جواب نميدهد چراكه اقتصاد ما اين قابليت را ندارد.

حريريباانتقادازدولتگفت:دركشوريزندگي ميكنيمكهمنابعارزيعمومادردستدولتاست و انجام چنين اقداماتي در كشور ما بيفايده است.

اين فعال اقتصادي اظهار كرد: در ايران نميتوان چنين ريسكي را انجام داد زيرا اقتصاد كشور ما به داليلي همچون سياست خارجي و سياستهاي آمريكا آماده جهش تورمي است. در مورد تراز تجاري هشدار داده بوديم وي همچنين در ادامه در مورد اثرات افزايش نرخ دالر بر كاهش صادرات غيرنفتي بيان كرد: آمار چهار ماهه گمرك حاكي از آن اســت كه صادرات غيرنفتي كاهش پيدا كرده و تراز تجاري كشور منفي شده اســت كه بخش عمدهاي از اين كاهش به كاهش صادرات پتروشيمي، گاز و ميعانــات گازي برميگردد چراكه 60 درصد صادرات ما طي سالهاي اخير به اين بخشها اختصاص داشته است.

حريري گفت: زمانی كه ســال گذشته برخي از تراز تجاري مثبت كشور ذوقزده بودند، نسبت به اين موضوع هشدار داده بوديم كه اين وضعيت كامال ناپايدار است.

نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين بيان كرد: تراز تجاري مثبت آن دوره هم ناشي از بازي با اعداد صادراتي بود.

وي خاطرنشان كرد: اگر وضعيت قيمت نفت تغيير پيدا كند هم بــر روی تراز تجاري منفي تاثيرگذارخواهدبود.

اين فعال بخش خصوصي با اشــاره به اينكه در حال حاضر سياست جايگزيني واردات دنبال ميشود،افزود:تازمانيكهدركشورسياستتوسعه صادرات را دنبال نكنيم، كاالهاي توليد داخل توان رقابت در بازارهاي جهاني را نخواهند داشت.

حريري اظهار كرد: يكي از مشكالتي كه همواره در كشور ما وجود داشته، اين بوده است كه توليد در كشور ما گران تمام ميشود و اين مختص يك حوزهخاصنيستبلكهدرحوزههاييمانندصنعت، معدن و كشاورزي هم اينگونه است. سياستگذارانبررسيكنند اين فعال اقتصادي گفت: گران تمام شــدن كاالهاي توليد داخل علل مختلفي دارد كه برخي علتآنرامشكالتتامينماليوباالبودننرخسود بانكيعنوانميكنندامادرحقيقتاگرچهنرخسود بانكي باالست اما هزينه كارگر و انرژي در ايران ارزان است. ميتوان ميان اينها همپوشاني ايجاد كرد.

وي در مورد مشكالتي كه بر سر راه توليد وجود دارد، گفت: در اين خصوص ميتوان به هزينههاي مبادالتي در كشور كه ناشي از رفتارهاي سياسي است، اشاره كرد چراكه نحوه تعامل سياسي ما در دنيا برايمان هزينه ايجاد ميكند. همچنين هزينه عدم بهرهوري در سيستم توليد بسيار باالست. در اين ميان مديريت واحدهاي توليدي عمدتا فاقد دانشمديريتيهستند.

حريري افزود: در اين راستا ميتوان به علتهاي مختلفي اشاره كرد كه در شرايط فعلي نميتوان به همه آنها پرداخت اما به عقيده بنده، سياستگذاران بايدبرايحلبسياريازمشكالت،روياينموضوع متمركز شوند كه چرا قيمت كاالهاي توليد داخلي غيرقابل رقابت با كاالهاي خارجي است. تبعاتنپيوستنبه WTO نايبرييساتاقبازرگانيايرانوچينهمچنين در ادامه هشــدار داد: عالوه بــر كاهش صادرات غيرنفتي كه در شرايط فعلي رخ داده است، موضوع وحشتناكتري نيز در راه است كه آن هم تبعات نپيوستن به WTO تا سه، چهار سال آينده است چراكه در صورت محقق نشدن اين الحاق، ايران از بازارهاي جهاني موجود هم رانده خواهد شد زيرا كشورهاي خارجي براي كشورهايي مانند ايران كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند، استثنا قائل نميشوند و براي آنها شرايط خاص و ويژه در نظرنميگيرند.

حريــري در رابطه با اثر افزايش قيمت دالر بر قيمتكاالهايتوليدداخلكهمواداوليهآنهانيزدر داخل توليد ميشود، گفت: زماني كه دالر 1000زا تومان به سه تا چهار هزار تومان هم رسيد، چنين اتفاقيدربازارداخلنيفتاد.پسدرشرايطفعليهم جز گراني، نميتوانيم انتظاري داشته باشيم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما نرخ منطقي دالر را چقدر ميدانيــد، گفت: در ايران نميتوان بــراي دالر نرخ منطقي در نظر گرفت چراكه بيشترين توزيعكننده و مصرفكننده ارز، دولت و خصولتيها هســتند و عمده ارز كشور را در دست دارند.

حريــري اظهار كــرد: نميتوانيم شــرايط و ســازوكارهاي اقتصادي ايران را با كشورهايي كه داراي اقتصاد آزاد هستند، مقايسه كنيم. ترس و دلهره در بازار همچنيندرادامهيكفعالبازاردرموردافزايش قيمت دالر طي روزهاي اخير گفت: بعد از افزايش قيمــت دالر، ترس و دلهره خاصــي در بازارهاي مختلف به وجود آمده اســت چراكه بسياري از صنايع وابسته به واردات مواد اوليه هستند. بنابراين باافزايشقيمتمواداوليه،بهناچارقيمتتمامشده نيز افزايش مييابد و بازار بيشتر از شرايط فعلي با ركود مواجه خواهد شد.

اين فعال بازار پوشاك عنوان كرد: در حال حاضر نيز با ركود بيسابقهاي در بازار دست و پنجه نرم ميكنيم اما اگر براي دالر فكري نشود، اين ركود بيشتر هم ميشود چراكه قدرت خريد خانوار اجازه خريد كاالهاي گرانتر را به آنها نميدهد.

وي بيان كرد: اين در حالي اســت كه عالوه بر افزايش قيمت كاالهاي توليد داخل كه وابسته به مواداوليههستند،كاالهايخارجيهمدربازارگران ميشود و حتي براي واردات كاالهاي خارجي هم بايد ارز گران پرداخت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.