عزم بخش خصوصي براي گسترش روابط تجاري با آفريقا

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- در حالي كه معاون وزير صنايع و تجارت بينالملل مالزي اعالم كرده مالزي انتظار دارد قرارداد تجارت آزاد با هنگكنگ و ايران تا آخر امسال امضا شود، اين شائبه وجود دارد كه تالش مالزي براي امضاي اين قرارداد، افزايش صادرات روغن پالم به ايران باشد.

در اين راستا معاون وزير صنايع و تجارت بينالملل مالزي با بيان اينكه مالزي 13 قرارداد تجارت آزاد با كشورهاي آسهآن و شركايش امضا كرده اســت، گفت: نياز داريم سرعت انجام توافقات تجارت آزاد را با توجه به اقتصاد در حال رشد منطقه افزايش دهيم. عالوه بر امضاي تجارت آزاد با اين دو كشــور، توافق تجارت آزاد با كشورهاي اتحاديه اروپا هم رو به گسترش است.

وي از اين جهت كه اتحاديه اروپا سياست دوگانهاي درباره روغن پالم دارد، ابراز نگراني دارد. در حال حاضر اتحاديه اروپا بزرگترين بازار روغن پالم مالزي است و در سال ‪10 ،2016‬ ميليارد رينگيت مالزي به اين كشور از اين محصوالت صادر كرده است.

گفتني اســت طي يكي، دو سال گذشته سيل واردات روغن پالم از كشــورهايي مانند مالزي، وزارت بهداشت و درمان كشور را وادار كرد تا درباره مضرات اين روغن به مردم توصيه و محدوديتهايي را براي واردات اين نوع روغن در كشور اعمال كند.

در حال حاضر دولت در مورد توسعه ارتباطات با قاره آفريقا بهويژه كشورهاي مسلمان مانند موريتاني سياست ويژهاي دارد و به تازگي هم توصيه فراواني براي افزايش ارتباطات با كشورهاي آفريقايي شده است. در همين راستا رييس دفتر نمايندگيموريتانيبارييساتاقبازرگاني ايران ديدار كرد و دو طرف در مورد راههاي توسعه همكاريهاي مشترك گفتوگو كردند.همچنينبرلزومتبادلهياتهاي تجاريوافزايشارتباطاتفعاالناقتصادي دو طرف تاكيد شد.

رييس اتاق ايران در اين ديدار گفت: با توجه به فضايي كه در سطح بينالملل براي ايران ايجاد شــده است و نگاه ويژه دولت به آفريقا، عالقهمنديم با كشورهاي دوســت مانند موريتاني، آغاز جديدي داشتهباشيم.

غالمحســين شــافعي با اشــاره بــه موقعيت ويژه موريتانــي در قاره آفريقا گفــت: موريتاني موقعيت ويژه و مزيتهاي اقتصــادي فراواني دارد و ميتوانــد زمينههــاي فعاليتهاي اقتصادي مختلفي در آفريقا فراهم كند. رييس اتاق ايران با اشاره به ظرفيتهاي اقتصادي موريتاني گفت: اين كشور در زمينه شــيالت و مــواد غذايي حالل تواناييهاي زيادي دارد و آماده هستيم در اين بخشها با موريتاني همكاري كنيم. شافعي افزود: معادن بسيار غني و قابل توجهي در موريتاني وجود دارد و ايران هم در صنايع معدني و استخراج و فرآوري اين محصوالت تجربيات زيادي دارد. دو طرف ميتوانند در اين زمينهها هم همكاري داشته باشند. رييس اتــاق ايــران، روابط بخش خصوصي دو طــرف را مقدمه آغاز همكاريها ميان ايران و موريتاني عنــوان و تصريح كــرد: در چنين شرايطي نياز داريم كه هياتهايي اقتصادي ميان دو طرف مبادله شوند وبايدتسهيالتالزمرابرايديدارهاي مختلف اعضاي اتاقهاي بازرگاني دو طرففراهمكنيم.

شافعي با اشاره به برنامه كشت فراســرزميني ايران در كشورهاي ديگــر افزود: با توجه به اينكه موريتاني اراضي قابل توجــه و حاصلخيزي دارد و كشت فراسرزميني هم از برنامههاي ماستدراينزمينههمميتوانيمهمكاري داشتهباشيم.

رييــس اتاق ايــران خدمات فني و مهندسي را هم از ديگر زمينههاي بالقوه بــراي همكاري ايران و موريتاني عنوان كرد.

ارتباط تجار براي پيشرفت در روابط

رييس اتاق ايران همچنين در ادامه گفت: در زمينه بازيافت روغن تجربيات خوبي در كشــورهاي آسياي مركزي داشتهايم و ايران در اين زمينه تقريبا در منطقه پيشرو است و براي فعاالن اقتصادي ايــران جذابيتهاي زيادي وجود دارد.

شــافعي افزود: الزمه بالقوه كردن زمينههاي همكاري، اين است تا تجار و فعاالن اقتصادي دو طرف با يكديگر ارتباط داشته باشند؛ بايد مقدمات سفر اتــاق بازرگاني موريتاني را با هياتي از بخشخصوصي اين كشــور به ايران مهيا كنيم. رييس اتاق ايران بر آمادگي اتاق ايران براي پذيرش هيات تجاري موريتاني تاكيد كرد. شافعي بيان كرد: ايران در زمينه ماشينآالت كشاورزي و صنايع تبديلي در طول ســالهاي گذشته پيشرفتهاي زيادي كرده است و در مجموع ما آمادگي داريم در اين زمينهها با موريتاني همكاري كنيم.

قير و ماشينآالت كشاورزي از نيازهايموريتاني

همچنين در ادامــه كاردار و رييس نمايندگي موريتاني در ايران در ابتداي سخنانش گفت: از سال0102 كه ارتباط ميان ايران و موريتاني از سر گرفته شد، ارتباط اقتصادي چنداني ميان دو كشور رقم نخورده است.

محمد سيداتي در بيان زمينههاي همــكاري ميــان ايــران و موريتاني اظهار كرد: قيــر و محصوالت نفتي، بازيافت روغن، ماشينآالت كشاورزي و مــواد غذايي از نيازهــاي موريتاني اســت و فعاالن اقتصــادي موريتاني عالقهمند هســتند در ايــن زمينهها با فعاالن اقتصــادي ايراني همكاري داشته باشند.

بهگفتهسيداتي،قيرموردنيازموريتاني بايددركانتينرهاييكهقيرراگرمنگهدارد بهموريتانيبرسد،همچنينماشينآالت كشاورزي كه از هند و چين وارد ميشود كيفيتشــان خوب نيست و موريتاني ميخواهد ماشينآالت با كيفيت بهتر را از ايران بخرد.

رييس نمايندگي موريتاني در ايران همچنين با اشــاره به ظرفيتهاي اين كشور در زمينه شيالت گفت: موريتاني دومين شــريك تجاري اتحاديه اروپا و پنجمين شريك تجاري ژاپن در زمينه شيالت است و اگر بتوانيم تجار دو كشور را در زمينه شــيالت با يكديگر متصل كنيم، همكاريهاي دو كشــور توسعه خواهديافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.