موج جدید گرانی

Jahan e-Sanat - - News -

اما انتظار ميرود دولت و بانك مركزي كه از ميزان وابستگي ايران به وضعيت منابع ارزي اطالع دارند، به سرعت اين نوسانات را مديريت كنند چراكه در حال حاضر اگرچه برخي مسووالن از كاهش تورم خوشــحال هستند و به نرخ 8 تا 10 درصدي آن افتخار ميكنند اما ايران همچنان جزو كشورهايي به شمار ميرود كه باالترين تورمها را دارد.

حريريافزود:علتخوشحاليبرخيبهايندليل است كه ما به تورم 25 تا 26 درصدي عادت كرده بوديم و فكر ميكنيم تورم پاييني داريم اما واقعيت اين است كه تورم باز هم بايد پايين بيايد.

وي گفت: تجربههاي تاريخي نشــان داده كه افزايش نرخ ارز ميتواند بر تورم، افزايش قيمتها و همچنيننهادههايتوليدتاثيرگذارباشد.

كاريكاتوري از يك قاعده اقتصادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.