مشكالت بانكي ايران و چين همچنان پابرجاست

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- در حال حاضر نه تنها چين بزرگترين شريك تجاري ايران است بلكه قرار براين است تا دبيرخانهاي در تهران به منظور افزايش مبادالت تجاري در جاده ابريشم تشكيل شود. رييس اتاق بازرگاني مشــترك ايران و چين با اعالم اين خبر گفت: اكثر مبادالت تجاري در گذشته از طريق جاده ابريشم يعني در سه نقطه جهان از جمله چين، ايران و روم صورت ميگرفت اما به مرور زمان و طي سالهاي متمادي تغييرات زيادي ايجاد شد و با ايجاد كشورهاي متعدد ميان مرز مشترك ما و چين فاصله زيادي به وجود آمد.

اسداهلل عسكراوالدي ادامه داد: احياي جاده ابريشم در سال 2013 تحت عنوان يك كمربند-يك جاده فعاليت تازهاي را در نقاط مختلف شروع كرد و شاهد نتايج و تاثيرات مثبت آن بر مبادالت تجاري بودهايم. وي همچنين بابياناينكهمشكالتبانكي،سرمايهگذاريوارتباطاتهمچنانپابرجاست، افزود: ما خريدار اجناس آنها هستيم اما چگونه پول بدهيم لذا انتظار ميرود مشكالتمربوطبهسيستمبانكيهرچهسريعترمرتفعشودتاكارخانجات ما بتوانند از طريق واردات نيازهاي خود را تامين كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.