خداحافظی مازندران با قطع زمستانی گاز

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژي- «آقاي زنگنه از طرف مديران و كاركنان شركت ملي گاز ايران از شما درخواســت دارم در وزارت نفت بمانيد»؛ اين بخشي از گفتههاي حسن منتظرتربتي، مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در مراسم بهرهبرداري و افتتاح خط لوله انتقال گاز 0۷۱كيلومتري دامغان- كياسر- نكا بود.

اين روزها كه در آستانه مراسم تحليف رياستجمهوري دولت دوازدهم هستيم، حــرف و حديثها درباره ماندن يا رفتن بيژن زنگنه در كابينه جديد به عنوان وزير نفت بيش از پيش بر ســر زبانها افتاده اســت و بازار حرف و حديثها پيرامون ابقا يا خداحافظي زنگنه با وزارت نفت به سوژهاي داغ بدل شده است.

بدون تعــارف كارنامه مهندس بيژن زنگنه در طول فعاليتش در دولت يازدهم نشــان از عملكردي پربار داشته كه اين كارنامه بــه عملكرد كلي دولت روحاني هم وزن قابل توجهي بخشــيده است. از افتتاح فازهاي پارسجنوبي گرفته تا بهرهبرداري از ميادين مشترك نفتي غرب كارون تا افزايش سرانه توليد و صادرات نفت و فرآوردههاي آن و باز شــدن فضا براي بشــكههاي نفتي ايران در اوپك و بازار جهاني را ميتوان تنها گوشــهاي از عملكرد كلي زنگنه در دولت اول حسن روحاني برشمرد.در روزهاي پاياني فعاليت اين دولت كه اكثر اعضاي كابينه مشغول رايزني براي ابقاي خود در مسووليتهاي گوناگون در دولت بعدي هستند، بيژن زنگنه، وزير نفت در سفر به ساري روبان قرمز استراتژيكترين خطوط لوله انتقال گاز ايران را بريد تا براي هميشــه دوره زيادهخواهي گازي تركمنستان در صنعت گاز ايران از بين برود.

ايــن خط انتقــال در حوالي دامغان از خــط انتقــال گاز 48 اينچ پارچينسنگبست در جنوب رشــتهكوه البرز منشعب شــده و بعد از عبور از مناطق مختلف كوهستاني و جنگلي و شهرهاي كياسر و ساري در منطقه پنبه، شوله در شمال شهر ساري به خط انتقال گاز 30 اينچ قديم شــمال و شمالشرقي كشور متصل شــده و پــس از آن به طول 0۲ كيلومتر به موازات خط يادشــده تا نكا ادامه پيدا ميكند.

اين خط انتقال گاز داراي ۲۱ ايستگاه شير بينراهي، هشت ايستگاه انشعاب، سه ايستگاه حفاظت كاتديك، يك ايستگاه ارسال توپك، يك ايستگاه دريافت توپك و يك ايستگاه CGS است. حجم عمليات خاكي در مسيرسازي اين پروژه بيش از شش ميليون مترمكعب بوده و در احداث اين خط انتقال گاز حدود 4۱ هزار و 500 شاخه لوله ۲4 اينچ به وزن 84 هزار تن استفاده شده است. ارزش كل اين پروژه بيش از 0۲8 ميليارد تومان بوده و به طور كامل توسط پيمانكاران و مشاوران داخلي به انجام رسيده است.

با بهرهبرداري از اين خط گاز استان مازندران عالوه بر مسيرهاي قبلي، به طور مســتقيم از شبكه سراسري خط لوله و از گاز توليدي عســلويه تامين شــده و پايداري و تقويت شــبكه گاز تامين اســتانهاي شــمالي كشور را به دنبال خواهد داشــت. عالوه بر اين ميتوانــد به عنوان زيرســاختي براي توســعه تجارت گاز با تركمنستان در جهت افزايش واردات ترانزيت و مبادله گاز مورد اســتفاده قــرار گيرد. افتتاح اين خط لوله باعث افزايش 40 ميليون مترمكعــب گاز در شــبكه انتقال گاز استان مازندران ميشود.

تا پيــش از افتتاح خــط انتقال گاز دامغان- كياســر- ســاري، همهســاله با مســتولي شدن ســرما در خانههاي مشتركين خانگي در استانهاي شمالي بهخصوص مازندران، شمشير داموكلس قطع گاز در زمســتانهاي ســرد بر سر خانوارهــا وجود داشــت و اين كابوس هزينههاي زيــادي را بر خانوادهها براي تامين گرمايش از قبيل ساير سوختهاي فسيلي و برق تحميل ميكرد.

همچنيــن افزايــش قطــع گاز در زمســتان چرخه بســياري از واحدهاي توليــدي و صنعتي مازندران را بهعنوان مصرفكنندگان اصلي در يك دهه اخير دچار مشكالت زيادي كرد به طوري كه با ســوز ســرما زنگ تعطيلي واحدهاي صنعتــي نيز به صــدا درميآمد و چرخ اقتصادي مازندران را با مشــكل مواجه ميكرد.اگرچه در بين ســالهاي ۶8 تا 94 بخشــي از گاز استانهاي شمالي از جمله مازندران از طريق تركمنســتان تامين ميشد ولي بدعهديهاي شركت تركمنگاز در اوج ســرما و ســر بزنگاه باعث ميشد سايه كابوس قطعي گاز بر سر مشتركين در استانهاي شمالي به ويژه مازندران دوچندان احساس شود.اما همت دولتمردان و وعده رييسجمهور در بيستوسومين سفر استاني كاروان دولت تدبير و اميد به مازندران در مهرماه سال 94 باعث شد اين پروژه فراموششده در دوران نفت بشكهاي 0۲۱ دالر، در دوره زماني كه قيمت نفت به كمترين ميزان كاهش يافت در دستور كار قرار گيرد و حــدود 8۱ ماه با 0۷ درصد كار فيزيكي به اتمام برسد.

در تامين انرژي امنيت خواهيم داشت

بر همين اساس وزير نفت با بيان اينكه در تامين انرژي امنيت خواهيم داشت، گفت: ميتوانيم سرمايهگذاري جديدي در حوزه انرژي بكنيم و من نيز حمايت خواهم كرد.

بيژن زنگنه در مراســم افتتاح خط انتقال گاز دامغان- كياسر- ساري- نكا با تشكر از پيمانكاران و مشاوران پروژه و مردم مازندران، گلســتان، مسووالن و نمايندگان اين استانها گفت: امروز كار بزرگي انجام شــده است و من آيندهاي روشن را به شما نويد ميدهم.

او بــا بيــان اينكه در تاميــن انرژي امنيت خواهيم داشت، گفت: ميتوانيم ســرمايهگذاري جديدي در حوزه انرژي بكنيم و من نيز حمايت خواهم كرد.

وزير نفت با اشاره به درخواستهاي مســووالن درخصــوص تعرفهها گفت: تعرفهها را دنبال خواهم كرد و شخصا به آنها رسيدگي ميكنم.

در ادامــه اين مراســم مديرعامل شركت مهندســي و توسعه گاز ايران گفت: ارزش خط لوله دامغان- نكا 0۲8 ميليارد تومان اســت و در اين پروژه، 390 ميليارد تومان براي ساخت ورق و خــط لوله، 0۱۱ ميليارد تومان براي تحصيل اراضي، 30 ميليارد تومان براي منابع طبيعي، محيطزيســت و ميراث فرهنگي، 0۲۲ ميليارد تومان براي اجرا و 0۷ ميليارد تومان براي ساخت ديگر كاالها هزينه شده است.

حسن منتظر تربتي با اشاره به اينكه طراحي پايه و تفضيلي اين پروژه مربوط به سالهاي 84 و 85 است، تصريح كرد: اين پروژه كه از طريق پيمانســپاري به روش PC (كاال و اجرا) اجرا شده از منابع داخلي و مطابق مصوبه ۷۷۶۱۲ شوراي اقتصاد تامين شــده است.وي ظرفيت انتقال خط لوله دامغان- نكا را 40 ميليون مترمكعب در روز عنوان كرد و گفت: اين خــط لوله به طول 0۷۱ كيلومتر با قطر ۲4 اينچ منشعب از خط انتقال گاز 48 اينچي شمال- شمال شرق كشور است. توسعه تجارت گاز مديرعامل شــركت گاز مازندران نيز اظهار داشــت: با بهرهبرداري از اين خط گاز استان مازندران عالوه بر مسيرهاي قبلي بهطور مستقيم از شبكه سراسري و خطــوط لوله و گاز توليدي عســلويه تامين شــده و پايداري و تقويت شبكه گاز استانهاي شمالي كشور را به دنبال خواهد داشت.

محمدابراهيم اســماعيلزاده اظهار داشــت: عالوه بر اين خــط ميتواند به عنوان زيرســاختي براي توسعه تجارت گاز بــا تركمنســتان در جهت افزايش واردات ترانزيت و مبادله گاز مورد استفاده قرار گيرد.

وي گفت: طراحي و اجراي اين پروژه توسط شــركت گاز مهندسي و توسعه گاز ايران با اســتفاده از توانمنديهاي پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي انجام شده است.

مديرعاملشركتشهركهايصنعتي مازندران گفت: با جريان گاز در خط لوله انتقال دامغان- كياسر به ساري، پايداري گاز واحدهاي توليدي و صنعتي استان تثبيت شده است. پايداري گاز مازندران سيدمصطفي موســوي، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از توجه جدي دولت تدبير و اميد به اتمام عمليات و بهرهبرداري از خط لوله انتقال گاز از سمنان به مازندران قدرداني كرد و گفت: از اين پس دغدغه افت فشار گاز واحدهاي توليــدي و صنعتي مازندران وجود نخواهد داشت. وي افزود: استانهاي شمالي با توجه به قرارگرفتن در آخرين نقطه گازرساني خطوط از جنوب ايران بــه دليل واردات گاز از تركمنســتان با مشكالت عديدهاي درخصوص قطع گاز در فصل زمستان روبهرو بودند كه با اقدام مناسب دولت تدبير و اميد درباره ايجاد خط انتقال گاز عسلويه به دامغان، كياسر و ساري، اين مشكل حل شد.

موسوي تصريح كرد: زمستان امسال نهتنها پايداري گاز در اســتان تضمين ميشود بلكه واحدهاي توليدي و صنعتي مازندران كه در زمان افت فشار از سوخت جايگزين فسيلي اســتفاده ميكردند، ميتوانند بهطور كامل از اين ســوخت طبيعي بهرهمند شوند.

مديرعاملشركتشهركهايصنعتي مازندران عنوان كرد: استفاده از سوخت طبيعــي در واحدهاي توليدي، عالوه بر كاهش هزينهها در جلوگيري از تخريب زيستمحيطي نيز موثر است.

وي اجراي اين پــروژه را گامي بلند بــراي پايان دغدغههاي كاهش فشــار گاز اســتانهاي شمالي دانست و گفت: بــا بهرهبرداري از اين پروژه بزرگ، ديگر نيازي به واردات گاز از تركمنستان نيست، بيترديد اجراي بهموقع و مناسب اين خط انتقال گاز موجب توسعه بخش توليد و صنعت در استان بهويژه صنايع مرتبط و وابسته به سوخت گاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.