تاييد نهايي قرارداد توتال

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژي - پس از كشوقوسهاي فراوان و بحث و جدلهاي گروههاي مختلف بر سر چرايي انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي سرانجام هيات عالي نظارت بر منابع نفتي اين پيمان را مورد تاييد قرار داد تا پاســخي بجا و قاطعانه به منتقدان وصول اين قرارداد داده باشد كه عموما با استناد به آمار و اطالعاتي غلط و دانش اندك صرفا در پي تخريب اقدامات كلي دولت با بهانههايي واهي بودند.قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از شركتهاي توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (سيانپيسي) و شركت پتروپارس ۲۱ تيرماه امسال امضا شد. ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي چهار ميليارد و 800 ميليون دالر است و با هدف توليد حداكثري و پايدار روزانه دو ميليارد فوتمكعب (برابر با حدود ۶5 ميليون مترمكعب) گاز غني ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ ميدان گازي مشترك پارسجنوبي و انتقال آن به خشكي اجرا ميشود.

اين قرارداد كه با حواشي بسياري همراه بود باالخره در هيات عالي نظارت بر منابع نفتي تاييد نهايي شد؛ هيات عالي نظارت بر منابع نفتي كه براساس مصوبه مجلس در سال ۱390 تاسيس شده و نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي را برعهده دارد قرارداد توسعه فاز ۱۱ كه اخيرا بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه امضا شد مورد تاييد قرار داد.اين هيات شامل وزير نفت، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري، وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، رييس كميسيون برنامهوبودجهومحاسباتمجلسشوراياسالمي،دادستانكلكشور،مديرعامل شركت ملي نفت ايران و يكي از معاونان وزارت نفت به انتخاب وزير است.

در همين حال غالمرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس توضيح داد: پس از چند جلسه بحث و بررسي روي مفاد قرارداد توسعه فاز۱۱، اين قرارداد در جلسه اخير به تاييد رسيد.نگرانيها رفع شودفريدون حسنوند، رييس كميته انرژي مجلس در همين رابطه بيان داشت: براي بررسي قرارداد با توتال افرادي كه متخصص قراردادها هستند همانند كارشناسان وزارت نفت و رييس هيات هفتنفره تطبيق الگوي قراردادها كه مسووليت آن برعهده آقاي فروزنده است، حضور داشتند و همچنين مجلس و دادستاني كل كشور اين قرارداد را بررسي كردند.رييس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه هيات عالي نظارت بر منابع نفتي بهصورت مستمر بر اجراي قرارداد ايران و توتال نظارت ميكند، اظهار داشت: از سوي ديگر مقرر شده برخي دغدغهها و نگرانيها كه در قرارداد ايران و توتال وجود دارد در آينده مدنظر قرار گيرد تا برخي نگرانيها برطرف شود.

وي يادآور شد: در نشست روز دوشنبه برخي مواردي كه به نوعي منافع كشور را تامين كرده و از ســوي ديگر مسايل محرمانگي و رازداري و بررسي قرارداد پيش از انعقاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.