دور تسلسل بنزين ارزان

Jahan e-Sanat - - News -

ميانگين مصرف بنزين 8/5 درصد بيشتر از سال گذشته شده يعني دولت ناچار است به طور ميانگين ماهانه 8 تا 9 ميليون ليتر بنزين وارد كند تا نياز داخلي تامين شود. با احتساب قيمت واردات كه ليتري ۱500 تومان است، هزينه مضاعف بر بودجه عمومي دولت وارد شده است.

اوايل اسفند سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ادامه رسيدگي به بخش درآمدي اليحه بودجه ۶9 تصويب كردند كه قيمت بنزين، گازوييل و ساير حاملهاي انرژي در سال ۶93۱ گران نشود. اما نمايندگان پيشبيني نكردند كه اگر مصرف افزايش يابد، چه تدبيري براي جلوگيري از واردات بايد انديشيده شود زيرا افزايش واردات بايد از محل منابع عمومي بودجه تامين شود و اين افزايش موجب كاهش بودجه بخشهاي ديگر از جمله بودجه عمراني خواهد شــد. اين روزها افزايش مصرف بنزين در حال ركوردزني است به طوري كه تنها در تير مصرف بنزين كشور از 94 ميليون ليتر گذشت.براساس اعالم شركت ملي پخش و پااليش، اين ميزان افزايش بيسابقه بوده است. به گفته منصور رياحي، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش ميزان مصرف بنزين در تيرماه سالجاري نسبت به تيرماه سال گذشته حدود 0۱ ميليون ليتر افزايش يافته اســت. ميانگين كل مصرف بنزين نيز از ابتداي سال تاكنون 8/5 درصد رشد نشان ميدهد.افزايش مصرف بنزين در شرايطي رخ داده كه قيمت اين فرآورده چه براي توليد داخل و چه قيمت وارداتي ثابت است. برخي از كارشناسان بر اين باور بودند كه قيمت بنزين بايد افزايش پيدا كند و به قيمت فول خليجفارس برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.