توليد نفت اوپك ركورد زد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان كل توليد نفت اوپك در ماه ژوئيه 90 هزار بشكه در روز افزايش يافته و به باالترين رقم سال ۷۱0۲ رسيده است.

نتايج تحقيق جديد رويترز نشان ميدهد كه ترميم بيشتر توليد نفت ليبي موجب شده ميزان كل توليد نفت اوپك در ماه ژوئيه 90 هزار بشكه در روز افزايش يابد و به باالترين رقم سال ۷۱0۲ برسد.

كاهش عرضه نفت عربستان و افت صادرات نفت آنگوال موجب شده ميزان تبعيت اوپك از توافق كاهش توليد در اين ماه به 84 درصد ارتقا يابد. هرچند اين ميزان تبعيت باالتر از تبعيت ۷۷ درصدي ماه ژوئن است اما نســبت به رقمهاي باالي 90 درصد كه اوايل امسال ثبت شده بود، كاهش نشان ميدهد.افزايش عرضه ليبي موجب شده عرضه نفت 3۱ عضو اوپك كه اعضاي توافق كاهش توليد هستند به رقمي بسيار باالتر از ارقام هدفگذاري شده برسد. ليبي و نيجريه به دليل جنگ و درگيريهاي داخليازتوافقكاهشتوليدمعافهستند.افزايشتوليدنفتليبيونيجريه چالش پيش روي اوپك براي كاستن از مازاد عرضه موجود در بازار نفت را وخيمتر كرده است. وزراي كشورهاي عضو توافق كاهش توليد 4۲ ژوئيه در روسيه از نيجريه خواستند به توافق كاهش توليد بپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.