افزايش صادرات نفت ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايران توانست در ماه ژوئيه (تير- مردادماه) روزانه بيش از دو ميليون و 00۲ هزار بشكه نفتخام راهي بازارهاي آسيا و اروپا كند.

صادرات نفت ايران كه پس از اجراي برجام و لغو تحريمها به سرعت افزايش يافته بود، اكنون به مرحله تثبيت رسيده است.صادرات نفت ايران پيش از رفع تحريمها روزانه حدود يك ميليون بشــكه بود كه با تدابير اتخاذ شده در دولت، بالفاصله پس از لغو تحريمها رو به افزايش گذاشت. همچنين ايران توانست بازارهاي قديمي خود در اروپا را كه در زمان تحريم از دست داده بود به تدريج بازپس بگيرد.بر اين اساس، وزارت نفت اعالم كرد: مقدار صادرات نفت ايران در ماه گذشته ميالدي (ژوئيه) نسبت به ماه قبل (ژوئن) 45 هزار بشــكه در روز افزايش يافت.ايران در ماه ژوئيه توانست بيش از دو ميليون و 00۲ هزار بشكه نفتخام را راهي بازارهاي آسيا و اروپا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.