طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس رد شد

Jahan e-Sanat - - News - یادداشت شهرگرد حوادث

گروه جامعه- طرح توزیع مواد مخدر دولتی حدود۰۱ روزی است که توجه مقامات و مسووالن مختلف در حوزه مبارزه با مواد مخدر و رسانهها را به خود جلب کرده است. فارغ از واکنش طنز و جدی مردم و کاربران شبکههای اجتماعی به این مساله، ظرفروزهایاخیربرخیپژوهشگرانوکارشناسان حوزه اعتیاد، ابهامات و نقاط منفی و مثبت زیادی در خصوص این طرح مطرح کردند. اما هنوز طرح به بررسی همهجانبه مجلس نرسیده که قائممقام دبیرکلستادمبارزهباموادمخدراعالمکردهبررسی این طرح در مجلس رد شده است! چطور ممکن است طرحی اینچنین در نطفه خفه شود و هنوز زوایا و جوانب آن بررسی نشده، به همین سرعت رد شود؟ این اظهار نظر در حالی بیان میشود که نه نیروی انتظامی رد شدن آن را تایید کرده است و نه نمایندگان مجلس اظهارنظری در خصوص رد کامل این طرح و دالیل عدم بررسی آن عنوان کردهاند. در این میان این پرسش مطرح میشود که آیا فشاری از دستگاههای بیرونی حوزه مواد مخدر وارد شده تا این طرح بررسی نشود؟ زیرا کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر جزو اولین نهادهایی بود که موافق توزیع تریاک دولتی بود و به دالیل اعالمشده از سوی هاشمی، رییس این کمیته، این طرح مزایای خاص خود را در خصوص معتادان به تریاک دارد. اما هم سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم قائممقام آن تاکنون جزو مخالفان این طرح بودهاند و روز گذشته هم از سوی یکی از آنان به رسانهها اعالم شده بررسی طرح در مجلس رد شده است. مویدی در نشست خبری خود عالوه بر این موضوع، مسایل مختلف در خصوص مبادی قاچاق مخدرها و همچنین عملکرد این ستاد در خصوصنحوهمبارزهباموادمخدرومیزانکشفیات آن اعالم کرده که فعالیت آنها گستردهتر بوده و کشفیات هم افزایش داشته که فقط نشاندهنده زاویه مثبت عملکرد نهادهای مبارزه با مواد مخدر نیستبلکهنشانمیدهدبههماناندازهموادمخدر بیشتریواردکشورشدهومعتاداننیزبسیارافزایش یافتهاندکهعملکردمنفیدرخصوصورودمخدرها به کشور را روایت میکند.

قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در نشست خبری خود در خصوص ردشدن توزیع مواد مخــدر دولتی عنوان کرد: التهابی در بحث مواد مخدر داشــتیم که بــه خاطر همین طرح ناپخته توزیع تریاک بود. ستاد خیلی تالش کرد برنامههای متعددی را برگزار کند و تبعات بیان این برنامههای ناپخته را اعالم کرد و به سمع و نظر مردم رساند. کامال مشهود بود که این طرح ناپخته است. آنچه در رسانهها آمد، با آنچه در طرح آمده ۰۸۱ درجهفرقمیکند.رسانههاییکهبیشفعاالنه در این زمینه پرداختند، فقط سیاهنمایی کردند. اسنادی که مطرح شــد هم نشان میداد وزارت بهداشت وقت در زمان حکومت پهلوی هم اعالم کرده بود توزیع مواد مخدر دولتی در قالب کوپن تریاک اصال قابل قبول و اجرایی نیست. در اصل پرداختن غیرکارشناسانه رسانهها به این امر باعث شد التهاب زیادی در امر مواد مخدر و مبارزه با آن رخ دهد. در واقع توزیع مواد مخدر به لحاظ قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی و شرایط ژئوپلیتیک کشور اجازه توزیع مواد مخدر دولتی را نمیدهد و این موضوع در مجلس شورای اسالمی رد شده است. در واقع توزیع مواد مخدر نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا براساس قوانین و کنوانسیونهای بینالمللیامکانپذیرنیست.

مویدی درباره حذف مجازات اعدام نیز گفت: موضوعی با عنوان حذف اعدام مطرح نیســت و چنین قانونی وضع نشــده و به گونهای که بیان میشود، نیست. در واقع بخشی از قانون مجازات اصالح شــده که چندان در روند مجازات فعلی تاثیرگذار نیست و بحث ملغی شدن اعدام به هیچ عنوان مطرح نیست.

او از ورود مــواد مخدر جدید با پایه روانگردان به نام هب»Nps« کشــور خبــر داد و گفت: به دلیل شباهت به دارو، حمل این ماده مخدر بسیار آسان است.

با این اوصاف اما مویدی با بیان اینکه نسبت به چهار سال گذشته مقررات سختگیرانهتری برای جلوگیری از مواد نوظهور به داخل کشــور وضع شده است، خاطرنشان کرد: به لحاظ اینکه انتقال این مواد و مخفی کردن آن بسیار راحت است و نیازمند ترانزیت در سطح گسترده نیست، کشف این مواد و شناسایی آنها برای ماموران بسیار سخت است. در برخی کشورها مواد نانو تولید شده که با ابزاریخاصقابلشناساییهستند.ماآموزشهای الزم را به ماموران دادهایم.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخبهاینسوالکهدرمجلسقانونیبرایمقابله

حمید تهرانی- عدهای جمع میشوند و مانند سیرک که به دام افتادن، شکنجه یا عذاب دادن حیوان را نگاه میکنند، به دام افتادن و قتل انسانی را نظاره میکنند. مانند همان سیرک عدهای به حال حیوان بیچاره افسوس میخورند، برخی انسانها رابهخاطربهبندکشیدنیکحیوانزبانبستهلعنتمیکنند، برخی با شادی هلهله میکشند و از آنانی که با قدرت، یک حیوان زورمند را اسیر کردهاند تمجید میکنند و برخی هم چه برای یادگاری و چه شبکههای خارجی فیلم میگیرند. در مراسم اعدام هم برخی ضجه میزنند و از قساوت خانواده مقتول در نبخشیدن قاتل شکایت میکنند، برخی از اینکه دســت یک قاتل از دنیا کوتاه میشود و از این بابت احتماال دنیا جای امنتری خواهد شد، خوشحال هستند، برخی برای داخل و خارج با موبایلهایشان فیلم و عکس میگیرند و به این میاندیشند که عکسها و فیلمهایشان چقدر مورد توجه قرار خواهد گرفت و به اصطالح چند الیک خواهد خورد. برخی هم به خاطر اینکه ساعت۰3:6 صبح هیچ کار مهمی نداشتهاند و خوابشان هم نمیبرده، به مراسم آمدهاند تا ببینند مرگ چگونه اتفاق میافتد و آیا در جریان رخ دادن مرگ، احتمال مشاهده روحی که از بدن پرواز میکند، وجود دارد؟!

اعدام در مألعــام، آنطور که مقامات قضایی از آن دفاع میکنند، دارای آثار بازدارندگی از جرم اســت و با این اهرم میتوان از بروز یا گسترش خشونتهای اجتماعی جلوگیری کرد. البته هنوز هیچ آمار یا تحقیق مســتقلی که نظر این مقامات قضایی را تایید کند، منتشــر نشده و گمان میرود در این باره اطالعات و تحقیقات قابل اعتمادی تاکنون انجام نشده باشد. بالفاصله پس از این ادعا، معموال مقامات قضایی پاسخ میدهند که اگرچه تحقیق و بررسی علمی در این باره انجام نشده اما همین که تا مدتها پس از اعدام، جو منطقه با ورود مواد مخدر از طریق راههای کولبری وضع شدهیانه،گفت:موادمخدرمسیرثابتومشخصی ندارد و از هر شیوه و راهی وارد میشود. یک مامور هوشیار باید هر فعل و انفعالی را که زمینهای برای قاچاق مواد مخدر ایجاد میکند، مدنظر داشــته باشد. ما از ناحیه ورود کاال از طریق کولبران نسبت به انتقال مواد مخدر آسیبپذیری داشتیم و انتظار داریم این موضوع از طریق دســتگاهها پیگیری و جلــوی ورود مواد مخدر صنعتی از این طریق و محلههای مرتبط با آن آرام میشــود و نزاعها کاهش پیدا میکند، نشــان از تاثیرگذاری عملیــات اعدام در مألعام بر کاهش جرم در اجتماع اســت. اما قرار بوده در صورت انجام پنهانی اعدام، روزانه چند نزاع و ماهانه چند قتل در آن منطقه صورت گیرد؟ اگر این مجازات علنی اینقدر تاثیرگذار است چرا بالفاصله و بدون فوت وقت صورت نگرفته اســت؟ واقعا مجازاتی که پس از سه سال انجام میشود دارای کارکردهای اجتماعی و بازدارندگی است یا سه سال آنقدر ماجرا را سرد و عادی کرده که شهروندان برای به یاد آوردن اصل ماجرا باید به خاطرههایشان رجوع کنند؟

کمی عجیب و خندهدار است که هزاران نفری که برای تماشای مراســم اعدام در جویبار رفته بودند، هدفشان گرفته شود.

او درباره ورود مواد مخدر از مبادی فرودگاهها گفت: قوانین سختگیرانهای در مبادی فرودگاهها برای اتباع ایرانی که قصد ورود یا خروج از این مبادی را دارند، در نظر گرفتیم که این قوانین به نفع همه جامعه است و خوشبختانه توفیقات خوبی نیز در این رابطه داشتهایم. از کسانی که عازم حج هستند، تقاضا داریم با هوشیاری و هوشمندی عناصری را که قصد دارند چهره زائران ایرانی را مخدوش کنند، عبرت گرفتن از سرانجام قاتل و مجرم و نیز مکافات جنایت باشد چراکه اگر کسی میخواست عبرت بگیرد، نه فقط سه سال منتظر نمیماند بلکه از همان قتل نخست و منازعه خونین عبرت میگرفت. به همین دلیل اکنون و پس از سه سال گمان نمیرود کسی برای عبرت گرفتن از پایان یک جنایت، این همه منتظر مانده باشــد. قدر مسلم آن است که حتی اگر اعدام میخواست عبرتساز باشد، حتی اعدام پنهانی و به دور از چشــم مردم هم میتوانست عبرتساز شود و مجرمان بالقوه را از ادامه دادن مسیر نادرست بازدارد. از آنجا که مبنای احکام قضایی ما دستورها و توصیههای مذهبی است، ممکن است مدافعان، اجرای حکم اعدام در مألعام را براســاس نص صریح قــرآن بدانند اما در قرآن، شناسایی کنند و مانع این اقدام شوند.

مویدی با ارائه آمارهایی از سال۱9 تا۵9 توضیح داد: در موضوع درمان و کاهش آسیبهای مواد مخدر از سال ۱9 تا ۵9 افرادی که به مراکز مجاز مراجعه کرده 39 درصد رشد و این مراکز نیز ۱6 درصدافزایشداشتهاند.همچنینپذیرشمعتادان رهاشده در خیابان با رویکرد جدیدی آغاز شده و تا ۰۵۱ درصد در این زمینه افزایش داشتهایم.

8500 معتاد متجاهر از 40 هزار معتاد تهران جمعآوری شده

قائممقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در راستای جمعآوری معتادان متجاهر درهفتهگذشته۰۰۵۸ نفرازشهرتهرانجمعآوری شدهاند که دو هزار و ۰۰۵ نفر از این افراد اعتیاد به مواد مخدر نداشتند. از همین رو همه دستگاههای متولی باید وارد این عرصه شده و فعالیت خود را به خوبی انجام دهند. اگر ۰4 هزار معتاد متجاهر در سطح کشور را جمعآوری و ساماندهی کنیم، گام بزرگی در این زمینه برداشتهایم که البته در این باره حلقههای مفقودهای نیز وجود دارد که در حال برطرف کردن آنها نیز هستیم.

اما از سویی دیگر روز گذشته منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی نیز در خصوص طرح فروش مواد مخــدر دولتی گفته: در حال حاضر پلیس در این مورد نمیتواند اظهارنظری داشته باشد تا این طرح بهطور کامل در مجلس شورای اسالمی تصویب شود. طبق ماده قانونی ۵۱ بحث درمان در اعتیاد از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس با اهمیت به درمان معتادان در راستای اجرای این طرح میتوان اقداماتی نظیر قطع ارتباط قاچاقچیان و مصرفکنندگان در جامعه را رقم زد و میتواند تاثیرات خوبی در حوزه کاهش اعتیاد و مبارزه با آن داشته باشد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: باید منتظر عکسالعمل نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به طرح فروش مواد مخدر دولتی بمانیم و در صورت تایید نهایی این طرح تصمیمهای تصویبشــده قابلیت اجرا در حوزه پلیس را خواهند داشت. این اظهار نظر یعنی هنوز برخالف گفتههای قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور کامل این طرح در مجلس رد نشده و باید دید ظرف روزهای آینده وضعیت توزیع تریاک دولتی به کجا میانجامد. خداوند تنها دســتور داده که دستهای از مومنان اجرای حکم را مشاهده کنند و درباره اینکه چند نفر، چگونه و با چه کیفیتی این اجرای حکم را مشاهده کنند، توضیح نداده است. به همین دلیل اجرای این حکم میتواند در محوطهای

ذیربط و مقامات قضایی و مجریان مشاهده شود و دایره حاضران در این مراسم به جای چند هزار نفر به چند ده نفر محدود شود. دراین باره اگر به سنت پیامبر اکرم (ص) یا حضرت امیر (ع) استناد میشود، باز هم پاسخ آن است که ائمه هدی (ع) و حضرت رسول اکرم (ص) هیچگاه درباره تعداد مشاهدهکنندگان اجرای حکم نه دستوری صادر فرمودهاند و نه تاکیدی داشتهاند. از این بابت بیان دالیل استنباطی از رفتار حضرت رسول(ص) و ائمه(ع) محل اعتنا نیست.

پرســش بزرگتر در این باره البته متوجه شهروندانی است که در مراسم اعدام شرکت و آن را مشاهده کردهاند. آیا این مراسم بخشی از برنامههایی است که برای پر کردن اوقات فراغت در نظر گرفته میشود؟ آیا مردم به پیکنیک رفته و در کنار سفره صبحانه، مراسم اعدام را زنده تماشا کردهاند؟ ســادهلوحی اســت اگر باور کنیم که این مردم منتظر عبرت گرفتن بوده و میخواســتهاند به راه راست هدایت شوند و از گردنکشی روی زمین اعراض کنند ولی منتظر دیدن صحنه اعدام بودهاند تا از آن پس انسانهای خوب و سر به راهی شوند. با این حساب آیا مردم، مراسم مرگ را سیرک فرض کرده و برای سرگرمی از آن استفاده کردهاند؟ البته در این میان حساب نزدیکان قاتل و مقتول که به هر دلیل ناگزیر و شاید ناچار به حضور در این مراسم هســتند، با دیگران تفــاوت دارد. چه حضور دیگرانی که ربطی به حاشیه یا مراسم اعدام ندارند، با حضور خانوادهها و نزدیکان دو طرف به طور ماهوی تفاوت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.