14

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- دبیر هیات نظارت بر انتخابات نظامپزشکی در تهران در خصوص بازشــماری آرایی که روز دوشنبه با تصمیم هیات نظارت مرکزی صورت گرفت، توضیحاتی ارائه داد.

حمید عزیزی به جزییات بازشماری آرا در انتخابات نظامپزشکی تهران اشاره کرد و گفت: پیرو برگزاری انتخابات نظامپزشکی در تهران و اعتراضاتی که در روند شمارش آرا وجود داشت، درخواست بازشماری آرا در هیات نظارت بر انتخابات تهران مطرح شد ولی با اکثریت آرا با این بازشماری موافقت نشد. هیات نظارت تهران شامل پنج عضو است که سه نفر موافق بازشماری آرا نبودند.درنهایتاعتراضکاندیداهایمعترضدرهیاتنظارتمرکزیمطرح و تصمیم گرفته شد انتخابات نظامپزشکی تهران بازشماری شود.

دبیر هیات نظارت تهران با اشاره به روندی که در زمینه بازشماری آرا در پیش گرفته شد، گفت: بر اساس تصمیم خرد جمعی هیات مرکزی و هیات اجرایی برای۰۰۵ رای اول به صورت رندم بازشماری برای سه نفر آخر لیست منتخبان پزشک و سه نفر اول علیالبدل انجام شد. قرار بود اگر تناقضی به اندازه ۰۱ درصد در ۰۰۵ رای اول شد، بازشماری آرا برای این۰۰۵ رای دوم نیز انجام شود. در نهایت آنچه محل اختالف بود یعنی آرای نفر دهم و یازدهم پزشکان از هشت رای به۱۱ رای در بازشماری هزار رای ثابت شد و بر همین اساس دستور توقف بازشماری آرا را صادر کردند.

وی تاکید کرد: نظر شخصیام این است که با توجه به اینکه تغییراتی در تعداد آرا حاصل شده است، باید روند بازشماری آرا تا پایان انجام میشد زیرا این احتمال وجود دارد که در شمارش آرای بعدی تعداد رایهایی که ممکن است یک نفر از نفرات علیالبدل و همچنین نفرات اصلی به دست آورده باشد تغییر کند. ولی این نظر هیات نظارت مرکزی و اجرایی بود که بازشماری آرا متوقف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.