3 نفر در پی مسمومیت با الکل در شیراز جان باختند

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- معاون امدادو نجات هالل احمرخوزستانازکشفجسدپسر6۱ ساله که یکی از مفقودشدگان حادثه جال کندی اهواز بود، خبر داد.

صادق سالمت در این زمینه اظهار کرد: پس از اینکه جســد مدیر تور گردشگری طبیعت مهربان اهواز در رودخانهدزپیداشد،امیدهابراییافتن اجساد دو مفقود حادثه افزایش یافت. سرانجام دیروز پس از گذشت3۱ روز از غرق شدن گردشگران در منطقه چال کندی دومین جسد کشف شد.

ایلنا-مدیرکلپزشکیقانونیاستان فارس از مرگ سه نفر در استان در پی مسمومیت با الکل طی هفته گذشته خبر داد.

ســعید غالمــزاده در این زمینه عنوان کرد: در هفته گذشته سه مورد مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی به پزشکیقانونیشیرازارجاعشدکهپس از معاینه و انجام آزمایشات تخصصی علت مرگ هر سه نفر مسمومیت با متانولتعیینشدهاست.

وی خاطرنشان کرد: دو تن از افراد فوتشدهبراثرمصرفمشروباتالکلی ساکن شیراز بودند که پس از فوت در بیمارستان به پزشکیقانونی شیراز منتقل شدند. شخص دیگر نیز ساکن شهرستان فسا بود که در شهرستان طبس دچار مسمومیت با الکل شد و حین انتقال به شــیراز جان خود را از دست داد.با توجه به فوت پنج نفر در استان کرمان و سه نفر در استان فارس و همچنین مسمومیت جمعی در برخی شهرستانهای استان فارس ضرورتاطالعرسانیدرخصوصتوزیع مشروبات الکلی دستساز و تقلبی را دوچندانمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.