نگهداری از11 معلول در قرنطینه

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی جزییات مرگ دو معلول در یکی از مراکز شبانهروزی شهرستان شبستر را تشریح کرد.

محسن ارشدزاده گفت: روز یکشنبه هفته جاری، سه نفر از معلوالن مرکز شبانهروزی «فاطمه قشقایی کافیالملک» شبستر با عالئم مسمومیت به بیمارستان ارجاع داده میشوند. پس از معاینه اولیه از سوی پزشک و انجام مداوایاولیه،اینسهنفرکهبهصورتسرپاییپذیرششدهبودندازبیمارستان ترخیص و به مرکز نگهداری برده میشوند.وی با اشاره به وضعیت۰۱ معلول دیگر این مرکز خاطرنشان کرد: روز دوشنبه،۰۱نفر از معلوالن همان مرکز با عالئمیمشابهبهبیمارستانبردهمیشوندکهمتاسفانهدونفرازاینمعلوالن که با عالئم مسمومیت در بیمارستان پذیرش شده بودند جان خود را از دست میدهند.ارشدزاده ادامه داد: این دو معلول فوت شده سابقه تشنج غیرکنترلی داشت و تشنج میتواند یکی از دالیل فوت آنها باشد.وی با تاکید بر اینکه علتمرگدومعلولدرمرکزنگهداریشبانهروزیمعلوالنمشخصنیست، اظهارکرد: هنوز علت اصلی مرگ این دو معلول مشخص نیست و با توجه به آزمایشهای صورت گرفته، علت مرگ اعالم خواهد شد.مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی از تشکیل یک کمیته به منظور بررسی زوایای این حادثه خبرداد و تصریح کرد: در کمیتهای با حضور بنده به عنوان مدیرکل استان، معاون امور توانبخشی، عوامل حراست، بازرسی و دو کارشناس ارشد توانبخشی آذربایجان شرقی، موضوع مرگ دو معلول و مسمومیت چند نفر دیگر را بررسی خواهیم کرد. همچنین یک تیم قضایی نیز بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده و نتیجه به زودی اعالم خواهد شد.ارشدزاده در پاسخ بهاینپرسشکهآیامعلوالنیکهدچارمسمومیتشدهاندبهخانوادههایخود ارجاع داده میشوند یا خیر، گفت: تعدادی از خانوادههای معلوالن درخواست حضور فرزندان خود در خانههایشان را داشتهاند اما از آنها درخواست کردهایم فرزندانشاندرقرنطینهباشندتانتیجهنهاییعلتمسمومیتآنهامشخص شود.مدیرکلبهزیستیاستانآذربایجانشرقیبیانکرد:۱۱معلولیکهپیش از این دچار مسمومیت شدهاند، مراحل درمان را طی کردهاند و وضعیت آنها تحتکنترلاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.