افزایشگشتهایپلیسپسازکودکرباییها

Jahan e-Sanat - - News -

میزان-معاوناجتماعینیرویانتظامیدرخصوصافزایشکودکربایی در هفتههای اخیر عنوان کرد: پس از وقوع کودکربایی در چند استان، پلیس گشتهای خود را افزایش میدهد.

سعیدمنتظرالمهدیدرمورداخبارناشیازکودکآزاریگفت:امنیتپایدار زمانی در جامعه محقق میشود که همه دستگاهها و سازمانها وظایف خود را بهخوبی انجام دهند و مردم در جهت احقاق اهداف امنیتی با آنها مشارکت داشته باشند.در حوزه سرقت عوامل متعددی دخیل هستند که مردم باید نسبت به آنها آگاه و با هوشیاری کامل برخورد کنند.

وی بیان کرد: فرصت و ســهولت دو مولفه اثرگذار در سرقت هستند و باید نسبت به این دو امر در قبال سارقین در اولین فرصت رفتار کنیم یعنی فرصت الزم و سهولت در دزدی را از سارقین گرفته و با آگاهی الزم نسبت به آنهارفتارکنیم.باتوجهبهاخبارمنتشرهنسبتبهکودکآزاریپلیسدغدغه زیادی را این روزها دنبال میکند و در شرایط اتفاقهایی نظیر آتنا و بنیتا که اذهان عمومی را به شدت مشوش کرده است، سعی در ایجاد امنیتی چندین برابر و احساس آرامش به مردم دارد براین اساس میزان گشتهای خیابانی افزایش یافته است و حوزههای اطالعاتی در راستای حفظ امنیت جامعههوشیارانهترعملمیکنند.ویتاکیدکرد:پلیسبهتنهایینمیتواند جوابگوی نیازهای امنیتی مردم باشد و باید سازمانهای دیگر نسبت به این امر همکاری الزم با پلیس را داشته باشند و با آموزش به مردم و کمک گرفتن از آنها میزان اتفاقات تلخ را کاهش دهیم. به مردم اطمینان میدهیم تمامی تالشهای الزم از جانب نیروی انتظامی انجام شده و مشکالت پیشآمده از مراجعقانونیپیگیریمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.