شهروندان از پرداخت وجه به پارکبانها خودداریکنند

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- رییس کمیته عمران شورای اسالمی شهر تهران در خصوص مباحث مطرحشده چند روز اخیر در مورد پارکبانها در جلسه دیروز شورای شهر گفت: فعالیت پارکبانها در سطح شهر تهران غیرقانونی بوده و تخلف به حساب میآید.

اقبال شاکری عنوان کرد: نیاز به پارکینگ در سطح شهر تهران به شدت احساس میشود.۰۰۱ هزار متر فضای پارکینگ شناساییشده حاشیهای در تهران داریم که از این تعداد۵۱هزار پارکینگ تحت کنترل الکترونیکی است و قرار است ۲۱ هزار پارکینگ حاشیهای نیز به سیستم کنترل الکترونیکی مجهزشود.ویبااشارهبهغیرقانونیبودنفعالیتپارکبانهااظهارکرد:فعالیت پارکبانها تخلف است و این حضور مانع از اجرای برنامههای شهرداری در حوزهساماندهیخیابانهامیشود.شاکریبابیاناینکه«شهروندانازپرداخت مبالغ به پارکبانها خودداری کنند» خاطرنشان کرد: استفاده از پارکبانها تخلفمحسوبشدهوپارکبانهااکنونباقرارداددوسالقبلخودبهفعالیت میپردازند. در واقع دو سال است قرارداد آنها به پایان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.