کشفدومینجسدمفقودشدهحادثهچالکندی

Jahan e-Sanat - - News -

وی ادامه داد: جســد دوم متعلق به پســری 6۱ساله بود که غواصان و امدادگراندرهمانمنطقهچالکندی و در محل غرق شدن گردشگران آن را کشفکردند.

معاون امداد و نجات هالل احمر خوزستان در ادامه بیان کرد: جسد در زیر صخرهای گیر کرده بود و به همین دلیل تاکنون روی آب نیامده بود. تا اینکه تیمهای جستوجو گر جسد را کشف کردند. همچنین تالش برای یافتنآخرینجسدهمچنانادامهدارد. گفتنی است۰3 تیرماه امسال اعضای 9۱ نفره تور طبیعتگردی مهربان اهــواز برای رفتینگ به منطقه چال کندی دزفــول آمدند اما در رودخانه دز دچار حادثه و غرقشدگی شدند. در این حادثه پنج نفر جان خود را از دست دادند و 4۱ نفر نجات یافتند. از میان کشتهشدگان تنها یک جسد متعلق به مردی حدودا ۵۵ ساله باقی مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.