ميزباني دوباره پاريس پس از يك قرن

Jahan e-Sanat - - News -

لسآنجلس با توافق با كميته بينالمللي المپيك ميزبانــي المپيك ٨٢٠٢ را پذيرفت و پاريس ميزبان المپيك ٤٢٠٢ خواهد بود.

كميتــه بينالمللــي المپيك به صورت رســمي ميزبانيها را در ماه ســپتامبر مشــخص خواهد كرد اما در حال حاضر توافقها بين IOC و مسووالن دو شــهر انجام شده است. لسآنجلس خواهان برگزاري المپيك با هزينه كمتر و اســتفاده از امكانات موجود است. اين در حالي است كه پاريس نياز به هزينههايي براي بهبود بخشيدن به زيرساختها دارد. با اين وجود بسياري معتقد هستند كه پاريس گزينه بهتري براي ميزباني المپيك ٤٢٠٢ است.

در ابتــدا بــراي ميزبانــي بازيهــاي المپيك و پارالمپيك ٤٢٠٢، ســه شهر بوداپست، لسآنجلس و پاريــس، براي رســيدن به اين امتيــاز فوقالعاده سياســي، اجتماعي و اقتصادي رقابت سرسختانهاي را بــا يكديگر آغاز كردند. در اولين نگاه تا حد زيادي مسجل بود كه بوداپست توان رقابت با دو قدرت برتر را ندارد. اين را نه كارشناســان ورزش بوداپست كه مردم بوداپست بيشتر و زودتر از مديران ورزشيشان درك كرده بودند و بــه همين دليل بود كه كمپين «نه به المپيك» را راه انداختند تا هزينههايي كه بايد بخشي از آن صرف تجمالت كاذب و عامهپسند شود، براي نوسازي، توسعه و گسترش زيرساختها، تغيير قوانين درماني، توســعه حملونقل شهري، مسكن و بهداشت خرج كشور و مردمشان شود. كمپين نه به المپيك را جوانان بوداپست به راه انداختند و همين قشر نيز نه محكمي به آن گفتند تا باوجود ميل باطني مســووالن ورزش مجارستان، كه المپيك را امتيازي فراتر از ظرفيت مجارستان ميدانستند و كم افتخاري برايشان نبود، اين شهر اولين گزينهاي باشد كه از دور خارج ميشود.

شهرهاي باقي مانده هر دو سابقه ميزباني المپيك را در تاريخ ورزش خود داشتند. پاريس در سالهاي ٠٠91 و ٤٢91 ميزبانــي را تجربــه كــرده بــود و لسآنجلس هم سالهاي 193٢ و ٤٨91. در حاليكه بوداپست هنوز براي كنارهگيري مردد بود و اميد داشت تا مردم مجارستان با المپيك مخالفت نكنند، توماس باخ، رييس آلماني كميته بينالمللي المپيك خبر داد كه بيميل نيســت ميزبانان دو دوره ٤٢٠٢ و ٨٢٠٢ را همزمان انتخاب كند اما اين كار خالف اساســنامه IOC بــود چراكه ميزبان هر دوره از المپيك بايد از هفت سال قبل مشخص شود. بدون ترديد باخ نه فقط اساسنامه محل كارش را به خوبي ميداند، بلكه اين را هم ميداند كه از بند بند آن چگونه و چطور و در چه مواقعي استفاده كند.

اين اقدام باخ بــا واكنش منفي جمعي از اعضاي كميته بينالمللي المپيك مواجه شــد. جمعي كه از قانونشكني مرد آلماني متعجب شده بودند اما به نظر ميرســيد اين اقدام باخ براي به دست آوردن دل دو رقيب بوده اســت. از سوي ديگر اين اقدام باخ شانس ميزباني از ديگر شــهرها را هم براي بازيهاي ٨٢٠٢ ميگرفت. با اين حال هيچ كشوري نيز ابراز تمايل نكرد كه خواهان ميزباني ٨٢٠٢ است. اما وي با لبخندهايي كه كمتر از يك آلماني انتظار ميرود خواســتهاش را پيش برد. لسآنجلس با مشكلي به نام دونالد ترامپ و قوانين عجيب و غريبش روبهرو شد. مسلمانان هفت كشــور براي ورود به خاك آمريكا با محدوديتهايي روبهرو شــدند. اين تصميم ترامپ را بارها قضات اين كشــور وتو كردند و اعضاي IOC هم مدعي شدند كه جنبش المپيك از هرگونه سياســيبازي و خط و مشيهاي سياســيون به دور است- هر چند از در و ديوار اين نهاد بينالمللي، سياســيبازي و رفتارهاي سياسي ميبارد- اما منشور المپيك فرقي بين مسلمان و غيرمسمان قائل نيست. سنگ بزرگ همين جا بود كه جلوي پاي لسآنجلس افتاد. از سوي ديگر آفتاب در فرانسه دميده بود.

امانوئل ماكرون، رييسجمهور جواني كه در فرانسه روي كار آمد از رفتارها و انديشــههاي پوپوليســتي دونالد ترامپ فاصله معناداري داشــت. وي از همان روز نخســت رياســتجمهورياش با توماس باخ در تماس بود، روز جهاني المپيك روي ويلچر نشست و در جشن خياباني المپيك بسكتبال بازي كرد، بارها با بهترين ادبيات و انتخاب واژههايي كه برازنده يك رييسجمهور است حمايتش را از پاريس اعالم كرد. كفه ترازو به نفع شــهر مد و فشن سنگيني ميكرد. آمريكاييهــا هم تا حدي متوجه اين موضوع شــده بودنــد و تلويحي اعالم ميكردند كــه اگر المپيك ٨٢٠٢ هم به آنها برسد، زمان بيشتري براي ساخت يك المپيك ماندگار خواهند داشت. توماس باخ هم موازي با تالش دو كانديدا براي گرفتن ميزباني ٤٢٠٢، ســعي در مجاب كردن دوستان آمريكايياش داشت تا ٨٢٠٢ را به آنها واگذار كند. جلسات فوقالعادهاي پشت درهاي بسته كه اخبار كمي از آن به بيرون درز ميكرد، برگزار شد. از چهرههاي خندان طرفين هيچ تفسيري نميتوان كرد.

انتخاب ميزبان ٤٢٠٢ با هيجان به پيش ميرفت. در نهايت ســه طرف اعالم كردنــد كه به يك توافق سهجانبه رسيدهاند. اريك گارستي، شهردار لسآنجلس كه توانســته براي دومين مرتبه با راي باال شــهردار لسآنجلس شود، روزهاي گذشته با استفاده از ادبياتي زيركانه و طنازيهاي كالمــي اعالم كرد كه آنها به 11 ســال آينده فكر ميكنند. دوشنبه شب گذشته لسآنجلــس انصراف داد. آن هم پيش از موعد مقرر. در جلسه 13 سپتامبر كه در پايتخت پرو برگزار خواهد شد، قرار است ميزبان بازيهاي ٤٢٠٢ معرفي شود. جلسهاي فاقد هيجان و جذابيت. يك جلسه تشريفاتي كه طبق قانون فقط بايد برگزار شود. حتي ميزبان چهار سال بعد از آن هم مشخص شده. مثل اين است كه از قبل بدانيم قهرمان جامجهاني روسيه ٨1٠٢ و قطر ٢٢٠٢ چــه تيمهايي هســتند. پاريس پس از ٠٠1 ســال بار ديگر ميزباني را تجربه ميكند. در سدهاي كه گذشت، دنيا و ورزش دستخوش تغييرات اساسي و بنيادي شدهاند. پاريس به خوبي با مخاطرات ميزباني كه به دنبال آن بود آشناســت. كشــوري كه امنيت داخلــياش هراز گاهي قربانــي ميگيرد بزرگترين دلنگرانياش تروريســم اســت. آيا المپيك ٤٢٠٢ لقمه چرب و نرمي براي تروريستهاي افراطي است كه چشمهايشــان را بستهاند و مطالبهاي به جز جان انســانها ندارند؟ يا تا هفت سال آينده جهان آنقدر متحد ميشود كه تروريسم تبديل به واژهاي مختص ادبيات سياسي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.