پايانجنگفوتبالوتلويزيوندرانتظارتوافق

Jahan e-Sanat - - News -

دور دوم جلسه فوتباليها و نمايندگان وزارت ورزش باشگاههاي استقالل وپرسپوليسونمايندگانمجلسشوراياسالميكهبهمنظورروشنشدن تكليف حق پخش انجام شد، ديروز باز هم بينتيجه ماند.

در دور دوم اين جلسه اختالفات باز هم بيشتر و بيشتر بود زيرا اينبار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اتحاد فدراسيون فوتبال و باشگاهها را منسجمتر ديده و چانهزنيهاي بسيار زيادي از سوي نمايندگان فوتبالي حاضر در جلسه براي گرفتن حق پخش صورت گرفت.

در اين جلسه طرفين نقطهنظرات خود را بارها و بارها بيان كردند اما باز هم نشست بينتيجه ماند و مقرر شد هفته آينده نيز مجددا جلسهاي تشكيل شود و مجلس شوراي اسالمي در اين خصوص تصميم بگيرد.

نكته قابل توجه در اين نشست اين بود كه فوتباليها اعالم كردند با توجه به پرداخت نشــدن حق پخش تلويزيوني هيچ عالقهاي به پخش بازيهاي فوتبال از طريق صداوسيما ندارند و نمايندگان مردم در مجلس بايد تصميم جدي در اين خصوص اتخاذ كنند، در غير اين صورت اجازه پخشمسابقاترانخواهندداد.نشستسهجانبهمسووالنتلويزيون،فوتبال و نمايندگان مجلس در دور اول هم به نتيجه نرسيده بود.

سيدهفاطمه ذوالقدر با اشاره به اينكه مسووالن صدا و سيما اعتقاد دارند بهدليلكمبوداعتباراتوتامينمنابعمالينميتوانندحقپخشتلويزيوني مسابقات فوتبال را بپردازند، گفت: در اين بين مسووالن باشگاههاي ورزشي هم بر ضرورت رفع اين موضوع تا 31 آگوست 9( شهريور) تاكيد كردند تا براي شركت در مسابقات با مشكل مواجه نشوند.

وي با اشاره به اينكه در سال ٠٨ موضوع تعيين تكليف در خصوص حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارســال شده بود، ادامه داد: در پاسخ به اين موضوع عنوان شده كه حق پخش مسابقات بايد از سوي صداوسيما به وزارت ورزش و جوانان پرداخت شــود. عضو كميته زنان، خانواده، تربيت بدني و جوانان و كميســيون فرهنگي مجلس شــوراي اسالمي تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد مجددا مساله حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال از مجمع تشخيص مصلحت نظام اســتعالم شود تا معلوم شود نظرشان به قوت خود باقي اســت يا خير بنابراين نتيجه اين موضوع در تصميمگيري نهايي تاثير مستقيمي خواهد داشت.

او با اشاره به اينكه ادامه فعاليت سامانه هواداري باشگاههاي فوتبال و پخش آن از طريق شبكه سه سيما به منظور كسب درآمد براي باشگاهها، از ديگر تصميمات اتخاذشده در اين جلسه بود، به خانه ملت خاطرنشان كرد: اين موضوع در جلسه آينده با حضور نمايندگاني از اداره قوانين و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي و صدا وسيما بيشتر بررسي خواهد شد.

از طرفي نايبرييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه اراده حل مساله حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال در بين مسووالن ورزشي و رسانه ملي وجود دارد، گفت: تصميمگيري نهايي به جلسه بعدي موكول شد. علي مطهري با اشاره به اينكه در اين جلسه اراده حل مساله حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال در بين مسووالن ورزشي و رسانه ملي ديده شد، گفت: بر اين اساس با توجه به اينكه مشكالت مالي وجود دارد، بايد به فرمول مناسبي براي حق پخش تلويزيوني مسابقات دست يابيم.

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه پخش تلويزيوني مسابقات امكان تبليغات مناسب و كسب درآمدهاي بيشتري را براي رسانه ملي بهوجود آورده است، ادامه داد: در مقابل امكان جذب تبليغات داخل استاديومها و كسب درآمد براي فدراسيون فوتبال نيز به وجود آمده است. به عبارتي بايد گفت كسب اين درآمدها از طريق امكانات طرفين است اما ميزان درآمد صداوسيما بيشتر از طرف مقابل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.