«نفت» بايد از نام باشگاه حذف شود

Jahan e-Sanat - - News -

شركت بهنامپيشروكيش، مالك جديد متعهد به پرداخت مطالبات بازيكنان تيم نفت تهران است. پس از يك سال و اندي جنجال درباره مطالبات باقيمانده بازيكنان سابقنفتكهچهرههايمهميمثلعليرضابيرانوندوسيدجاللحسينينيزدرميان آنها وجود دارند، اداره كل روابط عمومي وزارت نفت در پي طرح ابهامهايي درباره تيم واگذارشده نفت تهران و به منظور تنوير افكار عمومي اطالعيهاي صادر كرد.

در اين اطالعيه آمده اســت: به اطالع ميرساند باشگاه ورزشي نفت در تاريخ ۵9/٤/٨ پس از طي مراحل قانوني به شركت بهنامپيشروكيش واگذار گرديده و از همان تاريخ باشگاه در اختيار اين شركت قرار گرفته و عزل و نصب مديران نيز توسط آن باشگاه صورت گرفته است.

در قرارداد فروش باشــگاه به صراحت آمده اســت كه پرداخت ديون باشگاه و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي كال به عهده خريدار (شركت بهنامپيشروكيش) اســت و اين شركت متعهد اســت كه نام باشگاه را تغيير داده و از عنوان «نفت» استفاده نكند.

با توجه به واگذاري ٠٠1 درصد سهام باشگاه نفت تهران، شركت ملي نفت ايران هيچگونه مسووليتي در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي نداشته و خريدار باشگاه ضمن تعهد در قبال سهامداران باشگاه در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار نيز متعهد و مسوول است.

به اين ترتيب طلبكاران نفت تهران بايد مطالبه خود را از شركت بهنامپيشرو پيگيري كنند. البته بهنامپيشرو نيز تا به حال پاسخ بازيكنان و كادر سابق نفت را نداده و از فصل گذشته نيز مبلغي را به كادر جديد متعهد است. با كنار كشيدن شركت نفت، كار نفتيهاي سابق براي دريافت طلبها سختتر هم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.