ديپلماسي فدراسيون موثر در نتيجه نهايي

Jahan e-Sanat - - News -

مفاد پرونده محرمانه مناقشه ميزباني ايران و عربستان از يكديگر در دادگاه عالي حكميت ورزش فاش شد. جلسه دوم دادگاه عالي حكميت ورزش CAS در تاريخ ٢٢ تيرماه گذشته به منظور ميانجيگري بين كشورهاي ايران و عربستان و با حضور نمايندگان فدراسيونهاي فوتبال دو كشور و وكالي آنها برگزار شد.

در اين جلسه ميانجيگري از ايران عليرضا اسدي، دبيركل سابق فدراسيون فوتبال ايران به همراه امير صديقي، وكيل حقوقي و يك وكيل سوييسي حضور داشتند و از ســوي مقابل نيز مسووالن فدراسيون عربستان با وكالي انگليسي در جلسه حضور پيدا كردند تا طرفين به دفاع از مواضع خود بپردازند، هرچند در اين جلسه وكيل كنفدراسيون فوتبال آسيا كه با حكم اين كنفدراسيون بازيهاي نمايندگان دو كشور در كشور ثالث برگزار شد نيز حضور داشت.

در پايان جلسه مقرر شد طبق ماده ٠1 قانون دادگاه عالي ورزش مفاد اين جلسه محرمانه باشد و طرفين از ارائه اطالعات اعم از مفاد و توضيحات مربوط به آن منع شدند. نكته قابل توجه از مفاد مورد توافق اين پرونده محرمانه كه البته تا امروز فاش نشده بود، ميتوان به اين مورد اصلي اشاره كرد كه دادگاه عالي حكميت ورزش براي پرداخت غرامت به كنفدراسيون فوتبال آسيا فرصتي را به AFC داده است.

در جلسه برگزار شده مقامات ايراني به صراحت از تضييع حق كه در اين خصوص نسبت به باشگاههاي ايراني شده، دفاع كرده و بيشتر مباحث درباره اتفاقات گذشته و جفايي كه به باشگاههاي ايراني شده، بوده است. در اين جلسه مقامات ايراني به همراه وكيل سوييسي نسبت به اين موضوع كه بايد غرامت هزينه تحميلشده به باشگاههاي ايراني بابت تصميمي كه از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا به عمل آمده پرداخت شود تاكيد كردند و گويا يكي از مفاد مورد توافق نيز همين موضوع بوده اســت كه در نهايت به داده شــدن فرصتي در اين مورد از ســوي CAS به AFC منجر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.