معارفه در كنار برج ايفل

Jahan e-Sanat - - News -

روزنامه فرانســوي اعالم كرده پاريســنژرمن ميخواهد مثل مراسم معارفه زالتان ايبراهيموويچ، معارفــه نيمار را هم در ميدان تروكادرو در كنار برج ايفل برگزار كند.

پاريسنژرمن درخواستي به مقامات پاريس ارائه داده و خواســته مراســم معارفه نيمار را مانند زالتان ايبراهيموويچ در كنار برج ايفل برگزار كند. به نوشــته اكيپ، انتقال نيمار از بارسلونا به پاريسنژرمن قطعي به نظر ميرسد و ســران باشگاه فرانسوي آنقدر از آن مطمئن هستند كه حتي برنامهريزيها براي معارفه اين بازيكن را هم انجام دادهاند.

برنامهريزي به اين شــكل است كه نيمار اين هفته معرفي شــود. چندين منبع از جمله اكيپ و يوروپ 1 اعالم كردهاند پاريسنژرمن براي مراسم اين هفته برنامهريزيميكند.همچنينايندومنبعمدعيشدهاند بيانيه رسمي جذب نيمار توسط پياسجي احتماال تا قبل از امروز منتشر خواهد شد.

مقامات باشگاه فرانسوي ميخواهند مراسم ويژه و فوقالعادهاي براي معارفه نيمار ترتيب دهند، درست مثل كاري كه در ســال ٢1٠٢ براي زالتان كردند. آن زمان باشگاه مجوز الزم را كسب كرد كه از مهاجم سوئدي در ميدان تروكادرو در نزديكي برج ايفل رونمايي كند. حاال قرار اســت اين ميدان يك بار ديگر محلي براي حضور هواداران و معارفه يك بازيكن بزرگ ديگر باشد.

براي اين برنامه باشگاه پاريسن ژرمن حساب ويژهاي روي همكاري پليس فرانسه باز كرده و قرار است اقداماتي براي جلوگيري از ايجاد ترافيك انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.