جنجالجديدفوتبال؛شكايتفدراسيونازمايليكهن

Jahan e-Sanat - - News -

آياسپورت- محمد مايليكهن اين روزها به شدت سرگرم است؛ سرگرم مصاحبه عليه اين و آن. ســوژه اصلي مصاحبههاي او البته فدراسيوننشينها هستند به خصوص محمدرضا ساكت كه جانشين عليرضا اسدي شده است. اسدي مشكالت زيادي با كارلوس كيروش داشت و شايد به همين دليل هم باشد كه مايليكهن از بركناري او ناراحت شده و به جانشينش كه سالهاست در عرصه مديريت فوتبال فعال است، ميتازد. او در حرفهايش عليه ساكت بعضا مسايلي را مطرح كرده كه چندان خوشايند نيست. ساكت ابتدا سعي كرد وارد درگيري لفظي با مايليكهن نشود اما حاال خبر جديدي رسيده است. خبر رسيده كه فدراسيون فوتبال تصميم به شكايت از مايليكهن گرفته و مديران اين فدراسيون قصد دارند صحبتهايي كه سرمربي سابق ملوان انجام داده را از طريق قانوني پيگيري كنند. حاال بايد ديد واكنش مايليكهن كه اصوال آدم غيرقابل پيشبينياي است، چه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.