پل مك كارتني ترانهاي براي ترامپ ميخواند

Jahan e-Sanat - - News -

مراسمتشييعپيكرمدياكاشيگر،صبحديروز در تاالر وحدت برگزار شد.

در اين مراسم برخي از اهالي فرهنگ، هنر و قلمازجملهمهديغبرايي،غالمحسينسالمي، حســن صفدري، قطبالدين صادقي، جمال ميرصادقي، عليرضا بهنام، هوشيار انصاريفرد، عليرضا آبيــز به همراه تعــدادي از كاركنان سفارت فرانســه و كاردار اين كشور در تهران حضورداشتند.

مراسم تشييع پيكر مديا كاشيگر در تاالر وحدتباسخنرانيغالمحسينسالميآغازشد. اين مترجم گفت: مديا كاشيگر قد مردانگي را به خاطر درهم و دينار خم نكرد كه اگر خم ميكرد امروز05 عنوان استاد و لقب ديگر به دنبال خود يدك ميكشيد. مديا واقعا بزرگ بود، صميمي بود، نجيب بود و با دلي به وســعت دريا. هرگز از هيچكس هيچ دلخوري نداشت و هر لحظه سعي ميكرد با همه روراست باشد و بود. مديا با همه روراست بود و بر آيينه دلش زنگاري از بدي نقش نبست.

او افزود: مديا در ۱۶ ســالگي ما را به حال خودمان رها كرد. اگر او بود به او ميگفتم رفيق رسمش نبود. مديا رسمش نبود كه بگذاري و بروي. در مرگ او؛ فقط بهت و شگفتزدگي و دريغ و درد براي همه مانده است.

اينمترجمبااشارهبهآثارمدياكاشيگريادآور شد: حدود00۲ اثر شامل ترجمه، مقاله و شعر از او منتشر شده است. دغدغه مديا آن بود كه كار را شسته و رفته ارايه دهد و هيچگاه كار بساز و بفروش در كار فرهنگي نكرد و سعي كرد كار مهندسي شده تحويل دهد. او مايا كوفسكي را شســته و رفته به ما معرفي كرد، آن هم در شرايطي كه خيليها شلوغ كاري ميكردند. „او„عاشق„کلمات„بود در ادامه اين مراسم پيام سفير فرانسه براي درگذشت مديا كاشيگر قرائت شد. متن پيام سفير فرانسه به شرح زير است: «خانمها، آقايان با كمال اندوه بر آن شدم كه از كشور فرانسه پيام كوتاهي را در ســتايش دوست و همكار عزيزمان ارسال كنم.

پيشــتر فرصت يافتم تســليت خود را به خانواده و نزديكان مديا كاشيگر تقديم نمايم. همانطور كه به خانواده ايشان گفتم؛ احساس من به مديا كاشيگر، احساس قدرداني، دوستي و احترام بود.

قدرداني به اين سبب كه مديا از بيش از 5۲ سال پيش تاكنون همكاري بيبديل براي ما در سفارت بود.

مديا كاشيگر انساني كوشا و خستگيناپذير و هميشــه آماده به خدمت كه مسووليتش بهعنوان مترجم با ماهيت وجودياش در تطابق كامل بود: مسووليت انتقال وفادارانه پيام بين دو زبان و دو فرهنگ. او كه عاشــق كلمات بود و شيفته ارج نهادن به معناي آنها. كساني كه به او متني يا گفتوگويي را براي ترجمه ميسپردند، ميدانستندكهتكتككلماتياسخنانباكمال دقت به زبان ديگر منتقل خواهند شد.

اين وفاداري به زبان و متن، مايه مباهات و افتخار او بود. او از هر فرصتي بهره ميجســت تا اين وفــاداري را با جديت به نمايش گذارد: چه در ترجمه قراردادهاي مهم در حوزه روابط ايران و فرانسه و چه در ترجمه اسناد اداري كه از اهميت كمتري برخوردار بودند. دوستي من براي او كه همكاري بينظير در سفارت در تمام دوره كارياش بود.

سالهاي سال مديا چون فانوسي روشنگر براي تمامي كارمندان بود كه او را در امر پدري خيرخواهميديدند،جزاحتراميكهبهعنوانمرد اهل ادب براي وي قائل بودند، محبت ويژهاي نيز به او احساس ميكردند. ميشد در موقعيتهاي بسيار با او مشورت كرد. همكارانم قطعا بهتر از من ميتوانند اين را بگويند اما من نيز ميتوانم ببينــم كه همه آنان اكنون خود را كم و بيش يتيماحساسميكنيم.

در آخر، احترامي كه نسبت به مديا احساس ميكــردم به خاطر مرد اديبي بــود كه در او ميديدم. نويســنده و فيلســوف در آن واحد و اينچنين سرشــار و مورد تحسين در ايران. صحبت كردن با مديا كاشيگر به منزله تماس بيواسطه با فرهنگ ايراني و غناي بينهايت آن بود. او كه شــيفته كشور و زبان كشورش بود، بهترازهركسيميتوانستظرافتوپيچيدگي بيحد و حصر آن را با ديگران به اشتراك بگذارد. او بهتر از هر كسي توانست با خلق جوايز ادبي براي استعدادهاي جوان اين زبان را به نسل جوان نيزانتقالدهد.ميتوانمبگويمكهتماميسفراي سابق فرانسه در ايران كه بخت آشنايي با مديا را داشتند همان احساسي را كه من اكنون از آن سخن ميگويم تجربه كردهاند. قبل از عزيمتم به ايران همه آنها به من گفته بودند كه ميتوانم رويشايستگيهايمليمنحصربهفرد،مهربانيو آماده به خدمت بودن وي حساب كنم. امروز من به نمايندگي از جانب آنان نيز سخن ميگويم.

اين پيام كامل نخواهد بود اگر از اشــتياق اين همكار عزيز به كشــور فرانسه، فرهنگ و ادبيات آن سخن نگويم. ترجمه آثار بسياري از نويسندگان فرانسوي توسط مديا كاشيگر- آثار نويسندگاني چون آلبركامو- امكان درك عالقه مديا به كشور ما را براي ايرانيان بسياري فراهم ساخت.ازاينجهتنيزامروزمراتبتشكركشور خود را به او تقديم ميكنم. با درگذشت مديا، فرانسه هم يكي از بهترين دوستان خود را در ايران از دست داد.

ميخواهم امروز از طرف سفارت فرانسه پيام همبســتگي و دوستي خود را در اين لحظات غمانگيز به خانواده و نزديك مديا تقديم دارم.

به خانواده و نزديكان او و نيز دوستان ايران و فرانسه اعالم ميكنم كه همه ما امروز عزاداريم، همه ميدانيم كه مردان ادب هرگز نميميرند. نوشــتههاي مديا باقي خواهند ماند و شاهد ارزشمند مردي خواهند شد كه او بود.» „دغدغ „هاش„دغدغه„دل„بود„نه„کار„گل كاوهميرعباسي(مترجم)بااشارهبههمكالس بودن خود با مديا كاشيگر گفت: كالس هفتم دبيرستان با مديا همكالس بوديم. رفاقت ما هم از سال05 و همين دوره دبيرستان شروع شد كه عاليق مشترك ما را به هم نزديك كرد. عاليقي كه از مديا چهرهاي فرهنگي ساخت كه با وجود داشتنديپلمرياضيتحصيلدررشتهمعماريرا رها كرده و به عرصه ادبيات روي آورد تا منشا اثر شود.ميرعباسيسپسبااشارهبهآثارترجمهمديا كاشيگر اظهار داشت: مديا در مقام مترجم يكي از بهترينها بود. هميشه شنيديم كه ميگويند مترجم خوب بايد به هر دو زبان مبدا و مقصد مسلط باشد اما اين شرط الزم كافي نيست و مترجمبرايآنكهبهترينشودبايددانشعمومي گسترهاي نيز داشته باشد و با اطالعات مختلف روز آشــنا باشد. مديا جدا از تسلط به دو زبان فارسي و فرانسه دانش عمومي گستردهاي نيز داشتچونبسيارمطالعهميكردوادبيات،تاريخ و سينما را به خوبي ميشناخت.

اين مترجم افزود: به همين داليل بود كه آثار ترجمهاش، مقاالتش و شعرهايش همگي در سطح بسيار بااليي بودند. او براي ريال و درهم كار نميكرد و دغدغهاش دغدغه دل بود نه كار گل. او محدوديتها و اجبار كه برخي مترجمان دارنــد را بر خود قائــل نبود و به همين دليل توانست آثار را در كمال امانت به خواننده ايراني منتقل كند.دوست قديمي مديا كاشيگر درباره جنبههاي شخصيتي او نيز گفت: مديا مردمدار بودودوستانزياديداشتدوستانيازنسلهاي مختلف و ســنهاي مختلف در عين حال كه خودشبودميتوانستباآدمهاييباخصوصيات اخالقي مختلف در سنهاي مختلف گفتوگو كند و ارتباط داشته باشد و از ويژگي خود براي فرهنگنيزخدمتگرفتتارابطمياننسلهاي مختلفادبوفرهنگباشد.هيچانسانيرانديدم كه به اندازه مديا بيتوقع باشد از هيچكس توقع بجا هم نداشت و اگر هم از كسي دلخوري پيش ميآمد سعي ميكرد حاالت روحي شخص را درك و رفتار او را توجيه كند تا رنجش برطرف شود. در طبيعت مديا رنجش جايي نداشت و زندگي را در صلح ميخواست.

„نم „يشد„مديا„را„شناخت„و„دوستش„ نداشت

مهشيد نونهالي، مترجم و از دوستان مديا كاشيگر نيز در سخناني كوتاه گفت: نميشد مديا را شــناخت و دوستش نداشت. دغدغه بزرگش جوانان بودند و ميخواست به رشد آنها درعرصهفرهنگيكمككند.درنهايتشيريني و مهرباني گاهي بسيار تند و تيز ميشد و كار درست را انجام ميداد.

بابــك احمدي نيز از خاطرات خود با مديا كاشــيگر گفت و بيان كرد: از 43 سال پيش به واسطه خواندن شعرهاي فارسي و فرانسوي دوستي ما آغاز شد. مديا يكي از شريفترين، داناترين و بهترين روشنفكران و اديبان معاصر بود كه حقيقتا ديگر تكرار نميشود.

ماني كاشيگر فرزند مديا كاشيگر نيز گفت: حقيقتانهدرجايگاهسخنرانيهستمونهشرايط روحيمناسبيبراياينكاردارم.تنهاميخواهم از تمام دوســتاني كه براي خداحافظي با پدر آمدند، تشكر كنم و كساني كه هم نيامدند باز هم براي ما عزيز هستند. امروز فهميدم آنچه از پدرمميشناختمخيليمحدودبودوشخصيت بزرگتري از آنچه در ذهن من حك شده، دارد.او ادامه داد: سال 77 نوجوان بودم كه براي اولين بار گريه پدرم را ديدم كه ميگفت هر چند ماه يك بار دوستانم را از دست ميدهم و به شدت از مرگ پوينده متاثر شده بود. متاسفانه بزرگان همه ما را ترك كردند و تنها گذاشتند و ما فقط آنها را بدرقه ميكنيم. چند ماه پيش كه به اتفاق پدر به خانه مصطفي اسالميه رفته بوديم گفتم مصطفي اسالميه نمرده حاال چگونه قبول كنم كه پدر من نيز از پيش ما رفته است.ســپس حجتاالسالم سيدمحمود دعايي بر پيكر مديا كاشيگرنمازخواند.

پل مككارتني، خواننده سرشناس بريتانيايي در بازديدي كه از انستيتو هنر ليورپول به عمل آورد خطاب به دانشجويان گفت: گاهي اوقات موقعيت جهان آنقدر ديوانهوار است كه بايد به آن اشاره كنيد.او گفت در آلبوم جديدي كه آماده كرده، ترانهاي را نيز به دونالد ترامپ اختصاص داده است. در اين آلبوم كه هنوز عنواني ندارد، پل مككارتني ترانهاي را درباره ترامپ سروده و اجرا كرده است. مك كارتني از بنيانگذاران اين انستيتو است و خودش زماني در همين انستيتو كه آن زمان مدرسه عالي ليورپول بود، تحصيل كرده بود. اين دبيرستان5۸9۱ تعطيل شد و بعد با كمك مككارتني دوباره كار خودش را با نام جديد شروع كرد.

هرچند اين خواننده و ترانهســرا چيزي درباره جزييات اين ترانه فاش نكرده اما احتمال نميرود ترامپ و اطرافيانش از اين ترانه خوشنود شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.