تشريح جزيياتي از جشنواره تئاتر سوره

Jahan e-Sanat - - News -

مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري گفت: اميدواريم بتوانيم بيســتوهفتمين دوره اين جشــنواره را به جشنواره تئاتر كشورهاي اســالمي تبديل و آن را بهصورت بينالمللي برگزار كنيم.

نشست خبري بيســتوپنجمين جشنواره سراسري تئاتر سوره ديروز در حوزه هنري با حضور كوروش زارعي، مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و حامد رهنما، مديرعامل موسسه سپهر سوره حوزه هنري در حوزه هنري برگزار شد.

كوروش زارعي در اين مراسم با اشاره به اينكه شعار جشنواره امسال تغيير كرده است، گفت: در راستاي اهداف تئاتر و بهخاطر كلي بودن شعار اين جشــنواره، امسال تصميم بر آن شد كه شعار آن به «اخالق براي همه» تغيير پيدا كند چراكه در تئاتر، توليدكننده انسان است، مخاطب و موضوعي كه مطرح ميشود نيز انسان است. بنابراين اخالق جزء الينفك زندگي انسان است و در جامعه امروز ما چيزي كه بايد به آن بيشــتر توجه كرد، مسايل اخالقي است.

مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري با بيان اينكه بعد از چند دوره برگزاري جشــنواره كه نام آن از «سوره» به «ماه و ســوره ماه» تغيير كرد، از اين به بعد اين جشنواره «سوره» ناميده ميشود، درباره داوران اين جشنواره توضيح داد: رحمت اميني بهخاطر زحمات زيادي كه در اين سالها براي تئاتر حوزه كشيده،بهعنوانرييسكميتههياتداوراناينجشنوارهبرگزيده شــد. داوران بخش صحنهاي محمود عزيزي، ايوب آقاخاني، سيدحسين فداييحسين، مرتضي سرهنگي و رحمت اميني هستند. همچنين داوران بخش خياباني امير دژاكام، محمود فرهنگ و اردالن شجاعكاوه انتخاب شدند.

او با تاكيد بر اصرار براي برگزاري تئاتر منطقهاي اظهار كرد: برگزاري تئاتر منطقهاي اين فرصت را به گروهها ميدهد تا با شركت در آن به تبادلنظر برسند و در يك منطقه دور هم جمع شوند و گروههايي كه به جشنواره سراسري راه پيدا نميكنند، حداقل در يك جشنواره حضور يابند و تجربه كسب كنند. اين از مزيتهاي برگزاري جشنواره منطقهاي است.در بخش ديگر اين نشست حامد رهنما، مديرعامل موسسه سپهر سوره حوزه هنري با اشاره به برگزار نشدن جشنواره در سال گذشته گفت: از آذرماه امسال فراخوان جشنواره بهصورت سراسري اعالم شد. اين جشــنواره در دو بخش صحنهاي و خياباني با موضوع آزاد و با شــعار «اخالق براي همه» از 5۱ تا 0۲ مردادماه در تهران برگزار ميشود. بر اين اساس در مجموع 7۲7 اثر به دبيرخانه جشــنواره ارسال شده كه 77۱ اثر از تهران و 550 اثر از ساير استانها بودند. همچنين در مجموع تعداد شركتكنندگان در اين دوره از جشــنواره 3۲5 نفر اســت كه ۶۲۱ نفر از تهران و 397 نفر از ساير استانها هستند.او با اشاره به شروع جشنواره از 5۱ مردادماه گفت: اختتاميه اين جشنواره در تاالر انديشه 0۲ مردادماه برگزار خواهد شد. در بخش صحنهاي تا سقف هفت ميليون تومان براي شركتكنندگان تهراني و چهار ميليون تومان براي شهرستانها و در بخش منطقهاي تا سه ميليون تومان به گروهها كمك شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.