جايزه سيكاف برای «رهايي از بهشت»

Jahan e-Sanat - - News -

فيلم ســينمايي «رهايي از بهشــت» به كارگرداني علي نوري اسكويي در جديدترين حضور خود جايزه بهترين فيلم انيميشن جشــنواره تخصصي انيميشن سئول را از آن خود كــرد. اين فيلم تاكنون جوايز متعددي را از جشــنوارههاي بينالمللي كسب كرده اســت. «رهايي از بهشت» داستاني چنداليه از نويسندهاي را روايت ميكند كه در جستوجوي يافتــن قهرمان كودكياش وارد ماجرايي عجيب ميشــود. نويســنده اين فيلم مجيد آســودگان و ساخت موسيقي آن برعهده محمدرضا عليقلي بوده است.

بيستويكمينجشنوارهبينالملليانيميشنكره(سيكاف)كه يكي از جشنوارههاي تخصصي انيميشن در جهان است، امسال با حضور فيلمسازان مختلف از سراسر جهان در پايتخت كره جنوبي برگزار شد. از نكات برجسته اين جشنواره حضور انيميشن «عشق وينسنت» به عنوان فيلم افتتاحيه اين جشنواره بود.

كارگردان «رهايي از بهشت» به علت فيلمبرداري فيلم جديد خود نتوانست در مراسم اهداي جوايز شركت كند و كارگردان كرهاي پارك جونگ شين به نمايندگي از وي براي دريافت جايزه در مراسم اختتاميه حاضر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.