گريه آدم درميآيد!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن„جعفري- خبر آمده كه در نوك قله اورســت هم امكانات اينترنت پرسرعت گذاشتهاند و كوهنورداني كه ميخواهند اين قله را فتح كنند، ميتوانند از اينترنت نسل تريجي بهره ببرنــد. اميدواريم قيمت اين اينترنت و همچنين كيفيتش عين اينترنتهاي پرسرعت تهران نباشد كه هم قيمتش گريه آدم را درميآورد و هم كيفيتش!

چيز ديگري هم كه گريه آدم را درميآورد، اين اســت كه صداوســيما ندارد براي حق پخش ليگ برتــر پول پرداخت كند! صداوســيما ميتواند يك شركت خصوصي را وادار كند براي برنامه دورهمي شبي 0۶ ميليون تومان به مهران مديري پرداخت كند اما نميتواند حق پخش بدهد! خب آقاي صداوسيما كه از كنار آگهيهاي پخش مســتقيم ميلياردها تومان نوش جان ميكني، دســتكم نصف پــول همان تبليغات را بده به باشگاههاي فوتبال!

البته اميدواريم وسط بازي داور مسابقه ناچار نشود بازي را متوقف كند و مدام اطالع دهد كه بينندگان عزيز عدد فالن را به شماره فالن ارسال فرماييد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.