تحلیفدرسالگردمشروطیت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Z.Mesbah1944@gmail.com

ضیاء مصباح* انجــام مراســم ســوگند رياســت جمهوري همزمان با سالگرد نهضت ملي ايرانيــان در ۱۱۱ ســال قبل بــه عنوان مشــروطهطلبي ايرانيان كــه كماكان با خطرات و خطيرات فراوان همچون بسياري نقاط كه پيوسته حقوق جامعه و آزاديها يعني مشروطهخواهي ملتها با ممانعت و مخالفت مقتــدران همراه و پايانناپذير بــه دليل آنچه منافــع و مطامع فردي و گروهي انحصارطلبان اقتضا ميكند، از دو جنبه واجد اهميت اســت؛ روند برگزاري و نتيجه آنكه طي ماههاي گذشــته در ارزيابيها و تحليلهاي متعددي، واكاوي و از ديدگاههاي مختلفي به زيور قلم آراسته شده است.

نکته بااهميت و شايد مهمترين موضوع انتخاب مجدد روحاني و همزماني انتخاب او با دوراني كه بحث جانشــيني رهبري در ميان اســت.در چنين شرايطي حضور شــخصي مثل حســن روحاني در مقام رياســتجمهوري كه چگونگي رســالت و انديشــه خود را به خوبي در مناظرهها نشــان داد و سخنان صريح او از آن زمان تا امروز- در كنار شــخص نخســت نظام سياسي، بيگمان آثار متفاوتي در مقايسه با حضور كسي چون رييسي يا ديگر رقباي نهچندان معقول وي در انتخابات پرآب و چشم ۹2 ارديبهشت- خواهد داشت.

به خصوص كه منتخب مردم با بيش از 24 ميليون راي خواص جامعه- تاكنون با همه كارشکنيها- معتمد و نماينده رهبر در شوراي عالي امنيت ملي و منتصب او در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

روحاني به دليــل جايگاه حقوقياش، اين مجال را دارد كه گزارشــاتي واقعيتر و اطالعات دقيقتري همــراه با ضرورت آيندهنگري براســاس منافع ملي ايرانيان هوشيار و ناظر به آيتاهلل ارائه كند.

او با رويکردي كه در «تدبير و اعتدال» خالصــهاش كرده، با تحمــل مثالزدني ميتوانــد از امــروز قويتر از گذشــته و همزمــان با دور دوم مســووليت خود كه بر دامنه پاسخگويي در مناظرهها افزوده، تعاملي بس متفاوت با راس نظام سياسي براي انتقال دادهها داشته باشد، آن هم در مقطعي كه سالهاست باندهاي اقتدارگرا به مهمترين مجرا و مرجع ارسال گزارش و ارزيابي به راس نظام سياسي مبدل شده و بدون تشخيص مصلحت ملک و مردمان آرام و ساكت، آن ميكنند كه دقيقا برخالف منافع ملي بهشمار ميرود و عارف و عامي برآنند.

گزارشهاي روحاني مبتني بر نتايج بررسيهاي علمي و تحقيقات كارشناسان مستقل و فراجناحي بعد از چهار سال تجربه (آن هم با كموكيفي در مديريت كالن كه از بســياري جهات در كمتر كشــوري مشــاهده توان كرد) بــوده و اعتماد شخص اول نظام سياســي را به اين ارزيابيها، بيشتر خواهد كرد.

در روزهاي بحراني در پيش امروز و فرداي ايران در ارتباط با سياست داخلي، خارجي و مشکالت منطقهاي بيگمــان اينگونه تحليلهاي واقعي ميتواند به خروج كشــور از معضالت متعدد كه اغلب بر شــعار تکيه دارد و داراي مصرف موقت داخلي بهنظر ميرسد، ياري رساند.

اين ادعا به معني نگاهي ايدهآل به روحاني و همکارانش نيست بلکه تنها بهمعناي داوري در مورد وضعيتي است كه بهعلل و داليل محسوس، ميتوانست بدتر- و چه بسا بهمراتب بدتر- باشد.

ايــن نگاه همچنين مبتني اســت بر تحليل شرايط امروز و فرداي ايران و از منظر اصول همين قانون اساسي با همه كم وكسري و گذار تدريجي و گام بــه گام به دموكراســي و وضع بهتر براي ايران بهويژه در شرايطي كه براي اكثريت ايرانيان ملموس است؛ شــرايطي كه آثار مخرب خود را در تماميتخواهــي اقتدارگرايان و ناكارآمدي و بيكفايتي سياسي مديران ارشد از يک طرف و از سويي در تحريمها و تهديدهاي بينالمللي.

آن هــم در بودن ترامپ مقتدر و معترض به بســياري تفاهمات بينالمللي كه گام به گام بر تهاجم خود با تباني كشورهاي مطيع جنوب خليج هميشــه فارس ميافزايد و در پي سلب آرامش نسبي با كمک آنچه دگرانديشان مقيم آن ديار به او مشــابه باندهايي در درون- كشورمان - القا ميكنند.

البته تحقق تغييرات محسوس در اين دو عرصه زمانبر خواهد بود و محتاج سياستورزي حرفهاي و صبوري موجــود در تيم بخرد تحت مديريت جناب ظريف...

كيفيــت تعامل روحاني و چگونگي همکاري او- بهمثابه يکي از بازيگران مهم سياســي ايران از فرداي ۹2 ارديبهشت- با چهره اول حاكميت سياســي در ايران، نقشي مهم در ميزان توفيق برنامههــاي رييسجمهــور منتخــب و امکان گسترش دموكراتيزاســيون در ايران از منظري واقعگرايانه و اصالح جايگاه بينالمللي كشورمان خواهد داشت.

به بيان ديگر اين هوشمندي و ذكاوت سياسي، توان مثبت و خالق و هنرمندانه روحاني و تعدادي از افراد پاکدست كابينه است كه ميتواند موجب حســن اســتفاده از امکان موجود و به تبع آن، افزايش كاميابي دولتآينده او و كاهش دغدغه دموكراسيخواهان و توسعه نسبي ايران در چهار ســال آينده منتهي به ۱400 شــود- كه: تکرار دوران اصالحات از لحاظ واگذاري به پوپوليســم بس زيانآور است و اگر از هماكنون در برنامهها ديده نشود در حکم نوشدارو خواهد بود.

و آخر اينکه از همزماني تحليف با ســالگرد مشــروطيت، جدا از شکل ظاهري متفاوت آن، آيا اســتنباط ديگري هم ميتواند به ذهن آدم خطور كند.

* دبیر کانون علوم اداري ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.