حمايت از مردم ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهوله- مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي شركت در مراسم تحليف حسن روحاني بهتهرانسفرميكند.دفترفدريکاموگرينيهدف از اين سفر را حمايت اتحاديه اروپا از مردم ايران عنوان كرد.

او نخســتين سياســتمدار بلندپايه اروپايي بود كه پيروزي حســن روحانــي در انتخابات رياستجمهوري ۹2 ارديبهشتماه را با انتشار پيامي در صفحه توئيتر خود به او تبريک گفت. دفتر موگريني در مورد اهداف اين ســفر تکرار كرد: «مردم ايران با شور بسيار در تصميمگيري سياسيكشورشانشركتكردند.بهرييسجمهور روحاني براي اين تفويض اختيار قدرتمند تبريک ميگويم.»

در ادامه اين پاســخ، هدف از ســفر فدريکا موگريني به تهران حمايت از اين انتخاب، تاكيد بر همکاري اتحاديه اروپا در اجراي كامل (برجام)، همکاريهاي دوجانبه و تالش براي دستيابي به صلح در منطقه با هدف تحقق خواستههاي تمام مردم ايران عنوان شده است.

او بــا عنــوان رييس كميســيون «برنامه جامع اقدام مشــترک» (برجام) به تهران سفر ميكند و عالوه بر شــركت در مراسم تحليف حســن روحاني، ديدارهاي دوجانبهاي نيز با مقامهاي ايراني براي بررسي وضعيت كنوني برجام و اقدامات پيــشرو براي اجراي كامل آن خواهد داشت.

گسترش همکاريهاي دوجانبه اتحاديه اروپا با ايران و مســايل منطقه نيز از ديگر محورهاي گفتوگو در اين ديدارها عنوان شده است.

الئوران دويــل، هماهنگكننده مطبوعاتي دفتر موگريني در كميســيون اتحاديه اروپا در پاسخ به پرسشي مبني بر موضعگيري اتحاديه اروپا در مــورد ايران با توجه به افزايش تنشها ميان آمريکا و ايران، تاكيد كرد تمام كشورهاي شركتكننده در مذاكرات اتمي پايبندي ايران به «برنامه جامع اقدام مشترک» را تاييد كردهاند. او در ادامه خاطرنشان كرده است: اتحاديه اروپا مايل نيست در مورد سياستهاي آتي اياالتمتحده آمريکا گمانهزني كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.