جايخاليديپلماسياقتصادي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مقوله سرمايهگذاري در تمام اسناد باالدستي شامل سند چشمانداز، اقتصاد مقاومتي، برنامه پنج ساله، قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي ...و مورد تاكيد ويژه قرار گرفته است و در اين راه نقش پررنگ دولت در جذب و اختصاص منابع موجود به زيرساختهاي اقتصادي كشور بسيار قابل توجه خواهد بود. در اين مسير دو راهبرد براي تامين منابع مالي مورد نياز در بخشهاي اصلي اقتصادي وجود خواهد داشت كه تکيه بر سرمايههاي داخلي يا جذب سرمايهگذاريهاي خارجي دارد و ميتواند از اين طريق امکان ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.