کارشكنی در راه توسعه کشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ســجاد وجدانیان- همايش ارزيابي عملکرد خصوصيسازي در اجراي سياســتهاي كلي اصل »44« قانون اساســي در محل مركز همايشهاي بينالمللي صداوسيما برگزار شد. هدف از برگزاري همايش، معرفي و تقدير از شركتهاي واگذارشدهاي كه بهترين عملکرد را پس از خصوصيسازي داشتهاند، بود. علي طيبنيا در سخنراني خود در اين همايش دو بيماري اصلي اقتصاد كشور را نفتي بودن و دولتي بودن اعالم كرد و درمان آنها را به ترتيب اقتصاد مقاومتي و اصل »44« عنوان كرد. وي آدرس برخي كارشکنيهايي كه بر سر راه خصوصيسازي انجام ميشود را نيز داد در عين حال توضيح هم نداد كه چرا خود مجموعه دولت به دنبال اين آدرسها نميروند. اما ســخن بسيار مهم، معرفي دو بيماري اصلي اقتصاد بود. از برنامه اول توسعه تاكنون هدف راهبردي خروج از اقتصاد نفتي و دولتي بوده است. چه دولتهاي هشت سالهاي كه آمدند و با تعصب از عملکردشان دفاع كردند و چه دولتهاي بعدي كه ضمن انتقاد و تخريب قبليها با تعصب بيشتري بر عملکردشان تاكيد كردند و خود گرفتار همين دور باطل شدند، همواره مردم را اميدوار ساختند كه در مسير هدفهاي برنامههاي توسعه، سياستگذاري و تالش ميكنند و االن با اين سخنان بايد گفت همه آنها آب در هاون كوفتهاند و همچنان اول راهيم. آسيب اصلي كه پيشروي همه اين برنامهها بوده و هست، مشکالت مديريتي است به گونهاي كه اين معضالت، اثرات متغيرهاي اقتصــادي را خنثي و منفي ميكند وگرنه چه دليلي دارد كه اين همه سياستهاي كلي اقتصادي كه وضع شده، بينتيجه باقي بماند: اقتصاد مقاومتي در حد شعار باقي مانده، اجراي سياستهاي اصل »44« منجر به خصوصيسازي واقعي نشده و برنامههاي توسعه هم به اهداف خود نرسيدهاند. پس بايد مشکالت اصلي يا همان كارشکنيهايي كه بر سر راه اجراي سياستهاي توسعهاي كشور وجود دارند با صراحت بيشتري گفته شود. بيپرده سخن گفتن يکي از نيازهاي اساسي امروز اقتصاد كشور است و به كساني كه صرفنظر از پيامدها، رک و صريح سخن ميگويند بايد افتخار كرد و آنها را شايسته مديريت اقتصاد دانست. فقط نشاني مشکالت را دادن و كليگويي كردن، مشکلي را حل نميكند؛ همچنانكه تا االن نشده است. كسي كه از تاريخ فرا نگيرد، تاريخ را تکرار خواهد كرد. اميد است در دولت دوازدهم تاريخ تکرار نشود..

‪s . vojdanian@chmail ir‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.