بحران در رابطه اروپا و آمريكا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نخستوزير پيشين سوئد به دونالد ترامپ رييسجمهور آمريکا هشدار داد كه نابودي توافق هســتهاي (برجام) منجر به بحراني شــدن روابط آمريکا و اروپا خواهد شد.كارل بيلت در نوشتاري كه در روزنامه آمريکايي واشنگتنپست منتشر شد، نوشت: با وجود آنکه ترامپ با اكراه پايبندي ايران به برجام را پذيرفته است اما از مشاورانش خواسته تا ظرف دو ماه آينده راهي براي از بين بردن توافق هستهاي بيابند.نخستوزير پيشين سوئد اظهار كرد: متالشي كردن توافق هستهاي واقعا خطرناک است و بحراني در كاخسفيد به وجود ميآورد كه ديگر مانند مشاجره ترامپ و دستياران وي كه نتوانستند راهي براي از ميان برداشتن توافق هستهاي بيابند، «جزيي» نخواهد بود.به گزارش ايرنا، كارل بيلت با اشاره به اينکه اروپا مسير ديپلماسي و تعامل را در برابر ايران در پيش گرفت كه در آخر به توافق هستهاي انجاميد، نوشت: با اين حال اكنون ترامپ ميخواهد از توافق هستهاي خارج شود. به نظر ميآيد وي در جديدترين تاكتيک ميخواهد تمام اماكن ايران، هدف بازرسيهاي ناگهاني و موشکافانه قرار گيرند. معلوم است كه جامعه جهاني و ايران از بازي ترامپ آگاهي داشته و اين خواسته را رد ميكنند. ترامپ هم در واكنش خواهد گفت توافق بيتوافق و پس از آن احتمال جنگ وجود دارد.

خبر آخر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.