قدرت نمایی ایران

Jahan e-Sanat - - News -

مليحه اسناوندی،سبا محسنی نژادامروزه قدرت نرم به يكي از خواســتههاي جدي كشــورها در عرصه روابط بينالملل مبدل شده و مسووالن نظامهاي سياسي به دنبال آن هستند تا با به كارگيري اين ابزار در مناسبات و روابط خود ترقيبخش ميزان اعتبار و نفود خود باشند چراكه استفاده از اين شيوه قدرت، كشورها را از به كار بستن قدرت ســخت دور ميكند. كشور ما نيز با توجه به تحول و تغيير رويكرد خود نسبت به كشورهاي اروپايي و منطقه و با توجه به داشــتن برخي مولفههاي خوب سياسيديپلماتيك در دولت يازدهم، نيازمند تقويت بيشتر مولفههاي قدرت نرم خود و ديپلماسي عمومي كشور است.

با توجه به جايگاه كنوني ايران در منطقه و عرصه بينالمللي و مقايسه قدرت ديپلماسي كشــورمان نســبت به دولت دهــم انتظار ميرود تحليف دولــت روحاني در پارلمان با حضور مقامات رسمي كشورهاي مختلف برگزار شود تا كشــورهاي غربي و اروپايي و منطقــه به جايگاه مهم ايــران در جهان پي ببرنــد مخصوصا در زمــان كنوني كه آمريكا و رييسجمهــور ماجراجوي آن به دنبال تحقق شعارهاي زمان انتخابات خود هستند و به دنبال آن تحريمهاي جديدي را عليه كشــورمان تصويب كردند. حضور مقامات اروپايي و ساير كشورها در اين برهه زماني كه رويدادهاي دراماتيك و بحرانهاي مختلفي در منطقه وجود دارد، ميتواند پيام مهم براي جهانيان باشد. البته ايران درباره تصميمات ســناي آمريكا ساكت ننشسته و اين روزهــا زمزمه وحدت و يكصدايي در ميان ســران و اعضاي سه قوه و همچنين حاكميت درخصوص اجرايي شــدن اقدام متقابل شنيده ميشود تا ترامپ را مجبور به عقبنشيني از مواضع تندش نسبت به برجام كنند. اين مهم با حضور موگريني، مسوول سياســت خارجي و نماينده عالي اتحاديه اروپا در مراسم تحليف رييسجمهوري كه توافق هســتهاي را رقم زد، ميتواند بيانگر عزم آن اتحاديه در حفظ و تقويت مناسبات برجام باشــد و البته حضور نمايندگان اروپا در اين مراســم براي آمريكا يادآور حمايت جدي اتحاديه اروپا از ايران و برجام خواهد بود. عالوه بر اتحاديه اروپا كشــورهاي ۵+1 با هياتهايي از روســيه در ســطح معاون رييسجمهور، فرانسه و آلمان در سطح وزير مشاور در امور خارجه، انگلستان معاون وزير خارجه و چين در سطح معاون نخستوزير در اين مراســم حضور خواهند داشــت كه قطعا در تضمين بقاي جمهوري اســالمي ايــران و تاثيرگذاري كشــورمان در عرصه بينالمللي نقش بســزايي خواهد داشت و اين نشاندهنده ســالمت سياسي جامعه خواهد بود؛ سالمت سياسياي كه برگرفته از انتخابــات و راي مردمــي بوده و همين منجر به همت دولت براي چرخش اساسي در ديپلماسي كشور شده است.

اين حقيقت را ميشــود از ميان سخنان محمدباقــر نوبخت، ســخنگوي دولت نيز شنيد كه در نشست خبري خود در پاسخ به «جهانصنعت» اعالم كرد كه حضور مقامات ارشد سياسي كشــورها در ايران در مراسم تحليف، تامينكننده منافع ملي ما در جهان خواهد بود. ايران هم در اين راستا و در عرصه بينالمللــي تمام هم و غم خود را يارگيري از كشورهاي جهان براي پيشبرد ديپلماسي خود قرار داده است.

رحمــان قهرمانپــور، كارشناس مسايل بينالملل در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره مراسم تحليف گفت: «مراســم تحليف از نظر ديپلماسي معناي نماديــن دارد چون به معنــاي يك اتفاق رســمي ديپلماتيك نيست چراكه اهميت نمادين دارد در نتيجه كشورهايي كه تمايل داشته باشند در اين مراسم شركت ميكنند و برعكس كشــورهايي كــه تمايل حضور نداشته باشند، شركت نميكنند اما عموما تاكيد روي كشورهايي ميشود كه در مراسم تحليف حضور پيدا ميكنند و نشاندهنده اين اســت كه روابط مناسبي با آن كشورها دارند بهطور مثال در مراســم خاكسپاري كشــورهايي كه روابط و مناســبات خوبي دارند سعي ميكنند شركت داشته باشند. لذا زماني كه روابطي با كشوري خوب است، كشورهاي مهمان ســعي ميكنند افرادي در سطح مقامات ارشد سياسي بفرستند.» وي در پاسخ به اينكه حضور مقامات ارشد سياسي جهان در اين مراسم فرصت مغتنمي است تا مقامات ديپلماتيك ايران در كنار آن به رايزني در موضوعات سياســي بپردازند، گفت: «در ديپلماسي موضوعي داريم به نام ديپلماسي خط دوم يا غيررسمي كه در كنار ديپلماسي رسمي در هر مراسمي، ديپلماتها به صورت غيررسمي با هم رايزنيهايي انجام ميدهند.

اين يك مســاله طبيعي اســت و براي كشــورها هم در اين موقعيت منع خاصي وجود ندارد و آنها ميتوانند به صورت رسمي اعالم كنند كه در حاشــيه مراسم تحليف ميخواهند با هم ديدار رسمي داشته باشند. حضور مقامهــاي اروپايي در اين مقطع در مراسم تحليف روحاني ميتواند نشاندهنده اين باشــد اين كشــورها با سياســتهاي عربستان همراهي ندارند. همچنين حضور موگريني در اين مراســم نشاندهنده اين است كه اروپا به آمريكا پيام ميفرستد كه از رويكرد دولت ترامپ نسبت به ايران ناراضي است و سياست رسمي اتحاديه اروپا بر اين پايه است كه با ايران قطع رابطه نكند و روابط خود را ادامه دهد. اين حضور در حقيقت به معناي تاييد اســتمرار روابط اتحاديه اروپا با ايران اســت.»تحليف رييسجمهور جزو موارد ضــروري و مهمي اســت كه در اصل 121 قانون اساســي ذكر شده. در قانون هم اين تكليف رييسجمهور است كه در حضور رييس قوهقضاييه و اعضاي شوراي نگهبان در محل مجلس شوراي اسالمي سوگند ياد كند. آنچه درخصوص مراسم تحليف روحاني انتظار ميرود ، برگزاري مراســمي باشكوه و درعين حال آرام است و با توجه به شرايط كنوني كشور و تعللهاي آمريكا درخصوص توافق هستهاي و برجام حضور كشورهاي مختلف در اين مراسم نشــان از تغيير رويكرد جهان نسبت به ايران است؛ رويكردي كه ناشي از تعهد ايران به توافق هستهاي و قدرت ديپلماسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.