سرنوشت وزرا از زبان خودشان

Jahan e-Sanat - - News -

آخرين نشســت اعضاي كابينه دولت يازدهم با حضور رييسجمهور در نهاد رياستجمهوري برگزار شد. در ابتداي جلسه با توجه به اينكه مراسم تنفيذ رياستجمهوري دوره دوازدهم امروز انجام ميشود و اين جلسه آخرين حضور رييسجمهور دوره يازدهم محسوب ميشود، جهانگيري معاون اول رييسجمهور به نمايندگي از اعضاي هيات دولت از خدمات ارزنده روحاني تقدير و تشكر كرد. وي در ادامه اظهار داشت كه دولت قدردان تالشهاي ارزنــده و خدمات بزرگ، تحمل فشــارهاي زياد و صبــوري فراوان آقاي رييسجمهور است. دكتر روحاني چرخ اقتصاد كشور را در مسيري صحيح قرار داد و دولت در حال حاضر در مســير صحيح توســعه و پيشرفت قرار گرفته اســت. معاون اول رييسجمهور گفت: امروز بستر سياست خارجي، زيرســاخت اقتصادي و فضاي داخلي مهياتر از قبل اســت و شرايط براي سرعت بيشتر با تالش بيشتر فراهم شده است.

جهانگيري با آرزوي موفقيت براي روحاني در دوره جديد رياستجمهوري و دولت جديد اظهار داشت: همه ما هم در حد وسع و توانمان در هر جايي كه الزم بدانيد، كمك خواهيم كرد.

اعضاي حاضر در اين نشست پس از پايان جلسه و اتخاذ آخرين تصميمات و مصوبات دولت يازدهم در حاشيه نشست در جمع خبرنگاران حضور يافتند. شهيندخت موالوردي، معاون امور زنان رييسجمهور در حاشيه اين نشست گفت: تعداد زنان در كابينه كم نشده است؛ سه زن در كابينه در جايگاه معاونت رييسجمهور حضور دارند، البته نه در جايگاههايي كه بودند لذا جابهجاييهايي صورت گرفته است.

مصطفي پورمحمدي نيز نبودنش در كابينه را تاييد كرد و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بعد از اتمام دوران وزارت چه كاري انجام خواهد داد، عنوان كرد: ما سرباز نظام هستيم و در خدمت خواهيم بود و به خدمات عمومي خواهيم پرداخت.

وي در پاسخ به سوالي ديگر كه آيا جانشين وي در وزارت دادگستري مشخص شده است يا خير، گفت: بله اطالع دارم كه يكي از قضات باسابقه براي وزارت در دولت دوازدهم معرفي شده است اما بايد منتظر بمانيم تشريفات حقوقي و قانوني طي شود. محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در دولت بعد حضور داريد يا خير، اظهار داشت: قبال هم اشاره كردم كه بنده كارمند رييسجمهور هستم و هر نظري كه ايشان داشته باشد، عملي ميكنم. صحبتهايي شده است اما نظر نهايي با ايشان است. بايد ببينيم نتيجه چه ميشود.

ولياهلل سيف نيز در پاسخ به اين سوال كه در دولت دوازدهم خواهيد ماند، گفت: بله براساس آنچه مطرح شده افتخار حضور در دولت دوازدهم را خواهم داشت. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا همچنان رييس بانك مركزي خواهيد بود، اظهار داشــت: بله براســاس توافقات همچنان در اين مسووليت خدمت خواهم كرد.

محمود واعظي، وزير ارتباطات هم در حاشــيه جلسه هيات دولت درباره رايزنيهايش براي چينش كابينه گفت: با هر سه فراكسيون بيش از يك ساعت و نيم تا دو ساعت صحبت كردم و تمام نظرات را دريافت كردم. با شخصيتهاي مختلف و هر كسي كه ميخواست اسمي بدهد، حرف زدم و نظرات را گرفتم و خود آقاي روحاني تصميم گرفت.

وزير ارتباطات تاكيد كرد: اين بد است وقتي رييسجمهور اين همه وقت براي انتخاب كابينه گذاشته، بياييم بگوييم فالني و فالني در انتخاب كابينه نقش داشتند. شخص رييسجمهور با مشورت تصميم گرفته. اين فضاسازيها و كمپينها به نفع يكي و به ضرر ديگري درست نيست.

اجازه دهيم در فضاي آرام و منطقي رييسجمهور كار كند. من و هيچ كس ديگري در چينش كابينه نقش نداشتيم. قرار شد رييسجمهور همه مسووليتها را خودش اعالم كند.

حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييسجمهور نيز در حاشيه هيات دولت با بيان اينكه بعيد است كابينه روز شنبه معرفي شود، گفت: براساس آييننامه داخلي مجلس، رييسجمهور دو هفته فرصت دارد وزراي خود را معرفي كند كه اين فرصت از روز تحليف آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.