من و عادلالجبير آشنای ديرينه هستيم

Jahan e-Sanat - - News - دیپلماسی

گروه سياسي- در حالي كه تهران و رياض از سال 94 روابط ديپلماتيك خود را قطع كردهاند و در چند ماه اخير هم تنشهاي ميان آنها افزايش چشمگيري داشته است، ديدار و در آغوش كشيدن ناگهاني ظريف با عادلالجبير، وزير امور خارجه عربستان در نشست فوقالعاده كميته اجرايي سازمان همكاري اســالمي درباره وضعيت قدس به صدر خبرهاي چند روز اخير تبديل شده است. رفتاري كه البته ظريف را مجبور به پاســخگويي در حاشيه نشست هيات دولت كرد. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه دست دادنش با همتاي سعودي را امري طبيعي در جلسات بينالمللي توصيف كرد و گفت: من و عادلالجبير سالهاست يكديگر را ميشناسيم و با هم ســالم عليك داريم. ضمن آن كه اولويت ما همواره رابطه خوب با همسايگان بوده است. وزير امور خارجه افزود: در جلسات بينالمللي اين اتفاقها طبيعي است، به غير از جايي كه مانع رسمي وجود داشته باشد. در چنين جلساتي افرادي كه حضور دارند با يكديگر برخورد دارند مخصوصا در جلسات بينالمللي كه تعداد افراد در يك سطح محدود است. ظريف گفت: اتفاقي كه افتاد در مراســم مهماني ناهار وزير خارجه تركيــه بود. البته ما در مهماني غذاي كشــورهاي غربي به دليل مالحظات شرعي شركت نميكنيم ولي در كشورهاي اسالمي مشكلي نداريم.

وزير امور خارجه با بيان اينكه هيچگاه دنبال رابطه نداشتن با همسايگان نبوديم، اظهار داشت: كماكان هم سياست ما اين اســت كه رابطه براساس احترام متقابل و عاقالنه باشد، در منطقه براي مردم منطقه مزاحمت ايجاد نشود و برخورد مناسب با آنها صورت گيرد.

رييس دستگاه ديپلماسي در پاسخ به سوالي ديگر درباره مقابله با راهكارهاي خصمانه دولت و كنگره آمريكا در قبال ايــران گفت: احتماال اولين برخوردي كه خواهيم داشــت تصويب مصوبه اقدام متقابل مجلس شوراي اسالمي است كه مجلس شوراي اسالمي مذاكرات و بررسيهاي اوليه را انجام داده است. وي افزود: وزارت امور خارجه از ابتداي كار همراه مجلس بوده و االن هم همــكاران من اعالم كردند موافق اقدام مجلس هستيم.

ظريف همچنين درباره اقدامات ديگر در اين باره گفت: مواد ۶3 و 37 جاي خود را دارد و بهجاي خود استفاده خواهد شد اما كميسيون مشترك و رسيدگي به مشكالت توسط كميسيون مشترك ضرورتا منحصر به اعمال ماده ۶3 نيست و از آن مسير هم استفاده خواهيم كرد. وزير امور خارجه گفت: مسيرهاي ديگري هم داريم و اقدامات ديگري هم هست، هم اقدام حقوقي و هم اقدام سياسي و هم اقدام توسط سازمان انرژي اتمي كه همه اينها طراحي شده و به موقع به مرحله اجرا گذاشته ميشود.

رييس دستگاه ديپلماسي همچنين گفت: آمريكا تالش كــرده ايران را از بهرهبرداري كامل برجام محروم كند و فكر ميكنم با سياســت مدبرانهاي كه ايران دنبال كرده- و اين سياســت نظام ما هســت- در واقع اروپاييها خود را از اين سياست جدا ميكنند و اين بسيار تحول مهمي است.

ظريف در پاسخ به سوالي ديگر درباره توفيقات دستگاه ديپلماســي در دولت يازدهم گفت: مهمترين كاري كه در حوزه سياست خارجي انجام شده پايان دادن به ايرانهراسي و تبليغاتــي بــوده كه عليه جمهوري اســالمي از ســوي صهيونيستها و آمريكاييها شكل گرفته براي اينكه ايران را به عنوان تهديد نظم و امينت منطقهاي و بينالمللي مطرح و از معادالت منطقهاي و بينالمللي حذف كنند.

وي خاطرنشان كرد: در چهار سال گذشته شاهد بوديم كه نه تنها ايران در معادالت منطقهاي حضور پيدا كرد بلكه االن معادالت منطقهاي حول محور ايران شكل گرفته و به نظر من يكي از توفيقهايي بوده كه هم به دليل سياست خارجي منسجم و هم به دليل حضور بسيار تعيينكننده جمهوري اسالمي در سطح منطقه شكل گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.