مراسم تحليف، شاخص ارزيابي مناسبات بينالمللي

Jahan e-Sanat - - News - یادداشت

عليرضا رحيمی*- در اجراي اصل 121 قانون اساســي، مراســم تحليف رييسجمهوري دوره دوازدهم در مجلس شوراي اسالمي برگزار ميشود.

براساس مفاد اصل 121 قانون اساسي اين ســوگند رســمي در محل مجلس شوراي اسالمي و در حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان برگزار و پس از قرائت متن آن توسط رييسجمهور امضا ميشود. مراسم تحليف فرصتي براي ارزيابي وضعيت بينالمللي كشور به لحاظ مناسبات سياسي بهشمار ميآيد. در دوره تحريم به دنبال فضاسازيهاي سنگيني كه عليه ايران ايجاد شده بود، كشورهاي كمي از مراسم تحليف استقبال ميكردند و اين مراسم در فضاي داخلي و عادي برگزار ميشد. مراســم تحليف دوره دوازدهم در شرايطي برگزار ميشود كه پس از توافقنامه برجام و ديپلماسي موفق ايران، فضاي بينالمللي بهطور واقعبينانهاي متوجه اهميت و واقعيت ايران شده و با وجود تالش بيوقفه آمريكا و رژيم صهيونيستي اقبال جهاني نسبت به ايران بهطور تدريجي و فزاينده ادامه دارد. در مراسم تحليف حضور 9 رييسجمهور، 19 رييس مجلس و هياتهاي بلندپايه از 120 كشــور هماهنگ شده است. بيش از 11 هيات از سازمانهاي مهم بينالمللي و منطقهاي نظير آنكتاد، ۸D، سازمان بينالمجالس اسالمي و سازمان بينالمجالس آسيايي )APA( در اين مراسم حضور خواهند داشت. بهجز آمريكا، همه كشورهاي 1+۵ حضور هياتهاي عاليرتبه خود در سطح وزراي خارجه يا معاون رييسجمهور و نخستوزير را هماهنگ و اعالم كردهاند. به لحاظ تعداد و تركيب هياتهاي شركتكننده بدون ترديد مراسم تحليف دوره دوازدهم بيســابقهترين مراسم تحليف در تاريخ ايران است. حضور مهمانان رسمي در عاليترين سطوح به نوعي به رخ كشــيدن اعتبار و جايگاه ايران در سطح بينالمللي و مجامع جهاني است. امروز در فضاي پسابرجام نهتنها فضاي بينالمللي به ســوي ايران متحول شده است بلكه جايگاه ايران نيز در مهمترين مراكز قدرت و تصميمسازي بينالمللي تثبيت شده بهگونهاي كه با وجود همه فضاسازيهاي خصمانه آمريكاييها، اتحاديه اروپا به عنوان شريك برتر آمريكا در 1+۵ درعاليترينسطحديپلماتيك(حضورخانمموگريني،مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا) اعالم حضور كرده است.

بدونترديدتاثيرمستقيماينمراسمدرمناسباتبينالمللي اقتصادي و تجاري ايران را نيز به زودي شــاهد خواهيم بود. همچنان كه متاثر از نتيجه انتخابات پرشور 92ارديبهشت ۶9 و انتخاب مجدد روحاني با پشتوانه 24 ميليوني اقبال بيشتر بينالمللي را نســبت به ايران شاهد بوديم كه حضور شركت توتال در سرمايهگذاري نفت و گاز نمونهاي از اين اقبال فزاينده است. امنيت و ثبات ايران در حوزه سرمايهگذاري و مناسبات دوجانبه و چندجانبه و همچنين رشد فزاينده دموكراسي و رقابتهايسياسيدرحوزهپارلماني،شوراهاورياستجمهوري و تعامل سازنده و پيشرونده ايران در سطح بينالمللي همگي از مولفههايي هستند كه براي تمام هياتهاي شركتكننده قبل از تصميم براي حضور در مراسم تحليف تثبيت شده و مدنظر بوده است. رويكرد و ادبيات خصمانه و تهديدآميز آمريكاييها هيچگاه نميتواند واقعيت صلحطلبي و امنيت و تعامل سازنده ايران سرفراز را تغيير دهد و امروز ايران تدابير و تسهيالت الزم را براي آغاز ششمين برنامه توسعهاي خود در دو سطح ملي و بينالمللي فراهم كرده است.

نمايندهكميسيونامنيتملیمجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.