اگر گزارش وزارت كشور بود پرونده دچار اطاله دادرسي نميشد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- وكيل علي مطهري با بيان اينكه براي پيگيري پرونده حمله به نماينده مردم تهران در مجلس نهم نيازمند گزارش وزارت كشور از اين حادثه بوديم، گفت: اگر گزارش وزارت كشور بود، پرونده حمله به مطهري تا اين ميزان دچار اطاله دادرسي نميشد و ميتوانستيم استدالالت بهتري داشته باشيم.

مصطفي ترك همداني در واكنش به اظهارات وزير كشور در رابطه با پرونده علي مطهري در شــيراز، گفت: وزير كشــور اعالم كرده كه گزارش الزم را به دادگاه ارائه كرده و اگر آن گزارش را ارسال نميكرد، پرونده پيگيري نميشد. در حالي كه بعد از حمله به مطهري در شيراز، دادستان شيراز پيگير اين موضوع بود و دستور اكيد داد نيروي انتظامي، اداره كل اطالعات استان و حفاظت اطالعات سپاه پاسداران موضوع را پيگيري كنند. وكيل علي مطهري افزود: از وزارت كشور ذوالفقاري و زرينكاله از تهران اعزام محل شدند و در جلسهاي با دادستان مساله را پيگيري كردند. در نهايت همه پيگيريهاي دادستاني منجر به اين شــد كه چندين نفر دستگير شوند. او بيان داشت: در حالي كه نياز به گزارش وزارت كشــور داشتيم متاسفانه اين گزارش موجود نبود. اگر اين گزارش را چه در دادگاه عمومي كه پرونده در حال رسيدگي بود و چه در پرونده مربوط به آمران در اختيار داشــتيم ميتوانست به ما كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.