توصيه خاتمي به استمرار حمايت از روحاني

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياســي- گلــه فراكســيون اميد از چينــش كابينه و ناديدهگرفتن اصالحطلبان در كابينه منجر به ديدار اعضاي فراكسيون اميد با محمد خاتمي، رييس دولت اصالحات شد. خبر اين ديدار را الياس حضرتي با انتشار عكسي از نمايندگان فراكسيون اميد با خاتمي در توئيت خود اعالم كرد و نوشت كه اين ديدار براي پيگيري مطالب 24 ميليون راي انجام شده است. محمدرضا تابش در گفتوگو با ايسنا درباره اين ديدارگفت: در راستاي مالقاتهاي كميته ارزيابي و تعامل فراكسيون اميد با مسووالن و شخصيتهاي كشوري امروز با خاتمي ديدار كرديم. وي افزود: اعضاي فراكسيون در اين ديدار نقطه نظرات خود را درباره جريان اصالحطلبي، انتخابات 29 ارديبهشت، خواستها و مطالبات مردم و چينش كابينه مطرح كردند. اين نماينده مجلس يادآور شــد: همانطور كه در انتخابات وجوه اصالحطلبان و شــوراي سياســتگذاري و خاتمي از روحاني حمايت كردند در اين ديدار هم توصيه ايشان استمرار حمايت از دولت در راستاي تحقق شعارها، عمل به وعدهها، خواستهها و مطالبات عامه مردم بود. تابش درباره انتشار اخباري مبني بر گاليــه از چينش كابينه نيز گفت: چنين صحبتي از سوي خاتمي مطرح نشده بود و اين خبرسازي ساخته و پرداخته ذهــن افرادي بود كه نميخواهند وفاق و اجماع بين اصالحطلبان و اعتدالگرايان وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.